Konkurs na stanowisko kierownika Merytorycznego Projektu – Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

UNIWERSYTET OPOLSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Kierownik Merytoryczny Projektu – Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

Osoba zatrudniona do zadań merytorycznych dot. organizacji i rozwoju WCSM w oparciu o przyjęte założenia projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Opracowanie Programu Rozwojowego CSM UO;
 2. Nadzór merytoryczny i administracyjny nad wdrażaniem Programu Rozwojowego CSM UO,
  w tym:
 • wyposażaniem poszczególnych sal WCSM ,
 • opracowywaniem scenariuszy zajęć symulacyjnych i ich udostępnianiem na potrzeby własne UO i ogólnopolskiej bazy scenariuszy.
 1. Organizowanie szkoleń kadry zarządzającej, nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i symulantów medycznych określonych Programem rozwojowym,
 2. Opracowanie regulaminów i instrukcji korzystania z poszczególnych pracowni WCSM;
 3. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi kształcenie symulacyjne przy opracowaniu wykazów umiejętności, których nabycie jest możliwe w warunkach WCSM;
 4. Racjonalne gospodarowanie materiałami zużywalnymi;
 5. Nadzór nad bieżącą pracą techników, w tym w zakresie bieżącej konserwacji;
 6. Nadzorowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wyposażenia;
 7. Podejmowanie działań promocyjnych ukierunkowanych na wdrażanie do procesu kształcenia technik symulacji medycznej jako innowacyjnych metod kształcenia praktycznego mających na celu zabezpieczenie wysokiej jakości kształcenia;
 8. Organizowanie na bazie WCSM akcji promocyjnych dla badań profilaktycznych i społecznego upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 9. Czynny i bierny udział w zjazdach i konferencjach dot. rozwoju symulacji medycznej;
 10. Kształtowanie dobrego wizerunku WCSM i UO;
 11. Nadzór nad składnikami majątkowymi WCSM;
 12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój i prowadzenie działalności WCSM.

Wymagania dotyczące zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • podstawowa  znajomość z zakresu praktycznego wykorzystaniu technik symulacyjnych w działalności dydaktycznej kierowanej przez lekarzy i innych pracowników sprawujących opiekę medyczną nad pacjentami,
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz zarządcze,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem WCSM.

Atutem będzie:

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Predyspozycje: umiejętności negocjacyjne, zdolności przywódcze, dobra organizacja pracy.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania konkursowego, będą mieli możliwość zapoznania się z założeniami projektu pn. Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 1. CV i list motywacyjny
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (według poniższego wzoru).
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Zaświadczenie/Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wyżej wymienione dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 1.10.2018 r.  w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu po 12.10.2018 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30.10.2018 r.

Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone  trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub będzie można odebrać je osobiście w miejscu składania.

Na dokumentach prosimy o  zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)"

 

.