Wykładowca w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty: 
· podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego 
· CV, kwestionariusz osobowy 
· dyplom magistra z zakresu Filologii Angielskiej 
· informacje o osiągnięciach dydaktycznych 
· oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu 
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

KANDYDACI NA STANOWISKO WYKŁADOWCY POWINNI:
· posiadać co najmniej stopień magistra w zakresie nauk filologicznych z wynikiem nie niższym niż dobrym oraz posiadać pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego;
· spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;
· mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie C1 i C2; doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka angielskiego biznesowego (Business English); doświadczenie w działalności promocyjnej, doświadczenie w przeprowadzaniu Cambridge Exams;
· mieć podstawową znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz obsługa USOSweb;

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie). Zatrudnienie nastąpi na okres 2 lat (od 1.02.2019).

Dokumenty należy złożyć do dnia 24 października 2018 r. do godz. 15:00, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10:00.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.