Adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

·         podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

·         CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i kopia dyplomu doktorskiego,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

·         oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie: http://we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniać wymagania określone w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1668) oraz Statut UO.


KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

·         mieć ukończone studia socjologiczne lub ekonomiczne,

·         posiadać doktorat z ekonomii z zakresu polityki społecznej,

·         posiadać dorobek naukowy z zakresu polityki społecznej i ekonomii społecznej,

·         posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,

·         posiadać umiejętność obsługi komputera; pakiet MS Office, SPSS,

·         posiadać doświadczenie organizacyjne,

·         być dyspozycyjnym, komunikatywnym i posiadać wysoką kulturę osobistą,

·         posiadać prawo jazdy.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 listopada 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 grudnia 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.   

.