Adiunkt w dziedzinie nauk technicznych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO

Dziekan
Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
Uniwersytetu Opolskiego

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk technicznych, w Zakładzie Badań Fizykochemicznych Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

posiadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, 

dorobek naukowy z zakresu radioekologii i biomonitoringu środowiska,

co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu biofizyki i fizyki,

uczestnictwo w grantach międzynarodowych i krajowych.

2. Warunki mieszkaniowe:

uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • dyplom (Uchwała Rady Wydziału) doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska
  • wykaz publikacji
  • zestawienie tematów i numerów grantów, pełniona funkcja

4. Czas trwania konkursu:

3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

6. Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry
Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Opolski
ul. Kominka 6 a
45-032 Opole

Opole, 6.11.2014 r.

.