Adiunkt w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

w Instytucie Matematyki i Informatyki

w Zakładzie Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:

podanie o zatrudnienie do JM Rektora, 

życiorys,

odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,

wykaz publikacji,

kwestionariusz osobowy,

list referencyjny od uznanego naukowca. 

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych i zaliczenie kandydata do minimum kadrowego kierunku informatyka prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz znajomość języka polskiego w mowie.

Preferowane będą osoby, które:

posiadają dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego, 

posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, rozproszonych baz danych lub grafiki komputerowej,

posiadają doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej,

są dyspozycyjne.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie specjalności, którą kandydat zajmuje się naukowo. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Termin składania podań upływa 8 stycznia 2015 r.

.