Adiunkt w Instytucie Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta 

w Instytucie Fizyki


Konkurs jest skierowany do doświadczonych naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowym, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub będących blisko jego osiągnięcia. 

Wymagana dokumentacja:

Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.

Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Życiorys zawodowy.

Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.

Wykaz publikacji; należy wskazać najważniejsze, opisać ich cytowalność.

Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.

Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań, które kandydat zamierza podjąć w IF UO. 

Krótki opis aktywności dydaktycznej.

List referencyjny od samodzielnego pracownika naukowego.

Kwestionariusz osobowy.

Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka i do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.

Preferowane będą osoby, które posiadają znaczący dorobek w zakresie fizyki, w szczególności w badaniach teoretycznych związanych z astrofizyką, astronomią pozagalaktyczną i kosmologią. Kandydat powinien udokumentować kwalifikacje w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie astronomii oraz innych zajęć, zarówno dla studentów kierunku fizyka, jak i niefizycznych kierunków studiów.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń upływa 9 stycznia 2015 r.

Sekretariat Instytutu Fizyki,

ul. Oleska 48, 45-052 Opole.


Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.