Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne »
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Kierunek: Studia pedagogiczne

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Instytut Nauk Pedagogicznych
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. +48 77 452 74 21
fax: +48 77 452 74 20

www.inp.uni.opole.pl


Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą. Prowadzi studia licencjacie i magisterskie na kierunku Pedagogika, na specjalnościach:

Studia stacjonarne:

Specjalności na pierwszym i drugim stopniu:

- arteterapia i animacja kultury
- gerontopedagogika
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym (tylko pierwszy stopień)
- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (tylko na drugim stopniu)
- pracownik służb społecznych (tylko na drugim stopniu)

Studia niestacjonarne:

Specjalności na pierwszym stopniu:
- arteterapia i animacja kultury
- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym


Specjalności na drugim stopniu:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika resocjalizacyjna
- pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
- pracownik służb społecznych


Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i zawodu, ciekawie spędzić studia, odbyć praktyki – „staże”, np. w Ośrodkach Błękitnego Krzyża w Wuppertalu, w Szkole Kofoeda w Kopenhadze, czy w Hospiscjum św. Krzysztofa w Londynie lub ośrodkach pomocy społecznej także w Londynie, część z nich realizować w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju, to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.


obraz - inp_2009_01.jpg


Opis specjalności kierunku Pedagogika:


Arteterapia i animacja kultury

Przygotowuje arteterapeutów oraz organizatorów i animatorów kultury do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym w środowisku lokalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i działalności instytucji pozaszkolnych, organizacji pozarządowych, organizacji politycznych oraz samorządu lokalnego, a także uczestnictwa w działalności kulturotwórczej w zakresie aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych

 • konstruowania programów pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna,

 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturowymi i wychowawczymi środowiska lokalnego

 • organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych,

 • umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur,

 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

 • diagnozowania problemów społeczno– kulturowych środowiska.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach pozaszkolnego systemu edukacji i readaptacji społecznej, w których prowadzona jest terapia poprzez kulturę i sztukę (np. w świetlicach środowiskowych, warsztatach terapii zajęciowej itp.). Absolwent uprawniony jest do udzielania wsparcia i pomocy w zakresie gospodarowania czasem wolnym, posiada umiejętności organizowania i prowadzenia kół hobbistycznych i zainteresowań. Może podjąć pracę w sektorze kultury i mediów na stanowiskach, na których nieodzowna jest interwencja animacyjna zarówno w sektorze społeczno-politycznym i subkultur współczesnego społeczeństwa masowego (np. ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach rozrywkowych itp.).Gerontopedagogika

Przygotowuje animatorów i organizatorów pracy z ludźmi starszymi – w wieku emerytalnym, którzy potrafią zagospodarować czas wolny, aktywizować osoby starsze, aby nadal rozwijały się, jak zapewnić im opiekę w placówkach opiekuńczych, przeznaczonych dla tej kategorii wiekowej.


Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi wymagającymi opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku.

Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • organizacji i kierowania placówkami opiekuńczymi dla osób starszych

 • poradnictwa dla seniorów,

 • tworzenia i realizowania środowiskowych programów aktywizacji osób starszych,

 • organizowania różnorodnych form pracy środowiskowej (czas wolny, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi),

 • organizowania współpracy między placówkami socjalnymi a rodzina i środowiskiem lokalnym,

 • posiada umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego (mieszkania chronione, środowiskowe domy samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, domy dziennego pobytu), w klubach seniora, w uniwersytetach III wieku jak i odpowiednią wiedzę do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowywania i szkolenia wolontariuszy do pracy z tą kategorią osób.Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Przygotowuje do działalności opiekuńczej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.


Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.


Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • opracowywania i wdrażania lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizowania lokalnej sieci wsparcia społecznego, przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów socjalnych,

 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz organizowania różnorodnych form samopomocy,

 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych,

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizacji zadań specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego i socjalnego,

 • prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i psychoedukacyjnych z dziećmi i młodzieżą,

 • realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,

 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo – wychowawczej i pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej, służby zdrowia i oświaty ( m.in. w świetlicach, szkołach, internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych,, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).


Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym


Przygotowuje do pracy w takich dziedzinach życia, jak: służby socjalne w instytucjach i miejscach pracy, do pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu jeśli zamierza go wykonywać lub wykonuje, a nie posiada uprawnień pedagogicznych.


Absolwent ma przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • organizacji i kierowania formami szkoleń,

 • pełnienia zadań menadżera w systemie zarządzania jakością, higieny pracy oraz naboru i selekcji pracowników,

 • w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w wyborze zawodu,

 • organizacji i kierowania procesem adaptacji społeczno – zawodowej,

 • pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu (jeśli spełnił rygory praktyki ciągłej w szkole),

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologii w zakładzie, potrzeb i oczekiwań pracowników, poziomu zadowolenia i identyfikacji z organizacją,

 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec kontrkultur pracowniczych.


Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu doskonalenia zawodowego, poradnictwa i reorientacji zawodowej, szkolnego, zakładach pracy w dziale naboru i doboru kadr pracowniczych, zarządzania jakością, nadzoru i zarządzania oraz higieny pracy. Na stanowiskach, na których nieodzowna jest wiedza o psychicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach procesu pracy i kształtowania osobowości.Pedagogika resocjalizacyjna


Umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa.

Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej ( np.: szkoła, sąd. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej, itp.).


Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • umiejętności metodyczne w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym,

 • umiejętności w zakresie stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień,

 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej,

 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,

 • umiejętności w zakresie tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych,

 • zdolność funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej ( doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada kwalifikacje ( ma przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia.Pracownik służb społecznych


Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności przydatne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a także dla lokalnych polityków społecznych, animatorów i liderów życia społecznego w środowiskach lokalnych, działaczy społecznych w organizacjach pozarządowych. Zawód pracownika socjalnego umożliwia skuteczne poruszanie się na rynku usług socjalnych w warunkach gospodarki rynkowej oraz daje szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze wynagradzanej pracy w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Proponowana specjalność spełniająca wszystkie kryteria formalne, w ciągu czterech semestrów pozwala zdobyć uprawnienia do wykonywania tego interesującego i perspektywicznego zawodu.


Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

 • posiada kwalifikacje( przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, których rozwój jest zagrożony, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, znajdujących się w sytuacjach generujących potrzebę opieki i kompensacji społecznej, wymagającymi wielostronnego wsparcia,

 • posiada niezbędną wiedzę dotyczącą całokształtu spraw z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną,

 • posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej realizujących zadania na płaszczyźnie wsparcia oraz ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej (m.in. powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach: wsparcia dziennego m.in.: dla osób starszych, bezdomnych, dla cudzoziemców, a także wolontariatu i w organizacjach pozarządowych itd.).


Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych,

 • potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy,

 • potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne,

 • potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego,

 • potrafi realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pomocowych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,

 • wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach systemu pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Wsparcia Dziennego itp.), placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego, w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.Pedagogika zdrowia z gerontopedagogikąPrzygotowuje animatorów i organizatorów pracy z ludźmi starszymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, aktywizowania osób starszych i działań opiekuńczych świadczonych przez placówki oraz edukatorów motywujących osoby dorosłe do dbałości o swoje zdrowie zwłaszcza w zakresie profilaktyki, terapii i promocji zdrowia dotyczącej chorób cywilizacyjnych.


Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi wymagającymi opieki instytucjonalnej jak i pomocy w środowisku.

Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • organizacji i kierowania placówkami opiekuńczymi dla osób starszych

 • poradnictwa dla seniorów,

 • tworzenia i realizowania środowiskowych programów aktywizacji osób starszych,

 • organizowania różnorodnych form pracy środowiskowej ( czas wolny, poradnictwo gerontologiczne, współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi,

 • tworzenia i realizowania programów promocji zdrowia osób starszych

 • organizowania współpracy między placówkami socjalnymi a rodzina i środowiskiem lokalnym,

 • posiada umiejętności prowadzenie terapii zajęciowej.


Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego (mieszkania chronione, środowiskowe domy samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie, domy dziennego pobytu), w klubach seniora, w uniwersytetach III wieku jak i odpowiednią wiedzę do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowywania i szkolenia wolontariuszy do pracy z tą kategorią osób.Kierunek: praca socjalna


Przygotowuje organizatorów i animatorów pomocy społecznej i samopomocy, do różnorodnych działań społecznych w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych podopiecznych, zapobiegania i wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych.


Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe:

 • posiada kwalifikacje( przygotowanie pedagogiczne) do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, których rozwój jest zagrożony, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, znajdujących się w sytuacjach generujących potrzebę opieki i kompensacji społecznej, wymagającymi wielostronnego wsparcia,

 • posiada niezbędną wiedzę dotyczącą całokształtu spraw z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną,

 • posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu pomocy społecznej realizujących zadania na płaszczyźnie wsparcia oraz interwencji kryzysowej (m.in. powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach: wsparcia dziennego m.in.: dla osób starszych, bezdomnych, dla cudzoziemców, a także wolontariatu i w organizacjach pozarządowych itd.),


Posiada kompetencje specjalizacyjne:

 • potrafi opracowywać i wdrażać lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, organizować lokalną sieć wsparcia społecznego, przygotowywać, realizować i dokonywać ewaluacji projektów socjalnych,

 • potrafi podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem, potrafi organizować różnorodne formy samopomocy,

 • potrafi organizować współdziałanie placówek oświatowych, opiekuńczych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne,

 • potrafi diagnozować i prognozować zjawiska rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz realizować zadania specjalistycznego doradztwa społecznego,

 • potrafi realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pomocowych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,

 • wykorzystać w działaniu praktycznym tradycyjne i nowoczesne formy i metody pracy socjalnej z różnymi kategoriami podopiecznych.


Co można robić po tych studiach?


Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w instytucjach systemu pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Wsparcia Dziennego itp.), placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego, w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.obraz - inp_2009_02.jpg

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Pedagogika


Występujące w standardach nauczania:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • systemy pedagogiczne
 • psychologia osobowości
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • pedagogika społeczna
 • rozwój człowieka w różnych fazach życia
 • problemy i kwestie społeczne
 • podstawy ekonomiki i zarządzania
 • podstawy prawa
 • polityka społeczna.

Dla specjalności:


 • Arteterapia i animacja kultury m.in.: teoretyczne podstawy arteterapii, podstawy wiedzy z wybranych dziedzin kultury, warsztaty terapeutyczne i twórcze w zakresie teatr, sztuka, taniec.

 • Gerontopedagogika m.in.: gerontologia społeczna, psychologia starzenia się, aktywność i kreatywność osób starszych, opieka paliatywna.

 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza m.in.: metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej, rodzinne formy opieki, podstawy prawne systemu opieki, zaburzenia w zachowaniu się dzieci, pedagogika opiekuńcza.

 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym m.in.: pedagogika pracy z elementami zawodoznawstwa, teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, higiena pracy i ochrona środowiska, systemy informatyczne w zarządzaniu personelem, modele doradztwa zawodowego.

 • Pedagogika resocjalizacyjna m. in.: pedagogika resocjalizacyjna, podstawy prawne resocjalizacji, psychopatologia, diagnostyka pedagogiczna, problemy uzależnień.

 • Pedagogika zdrowia z gerontopedagogiką m. in.: edukacja zdrowia, metodyka edukacji zdrowotnej, diagnostyka potrzeb zdrowotnych, dietetyka i żywienie, gerontologia społeczna, psychologia starzenia się, aktywność i kreatywność osób starszych, opieka paliatywna.

 • Pracownik służ społecznych m.in.: teoretyczne podstawy pracy socjalnej, projekt socjalny, systemy prawne pomocy społecznej w Polsce, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej.


Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów dla kierunku Praca socjalna

 • teoretyczne podstawy pracy socjalnej,
 • kierowanie i zarządzanie projektami w instytucjach socjalnych,
 • interwencja kryzysowa,
 • metody opracowania i ewaluacji projektów profilaktycznych,
 • tworzenie i kierowanie organizacjami pozarządowymi,
 • prawo socjalne,
 • metodyka pracy socjalnej,
 • wolontariat w obszarze pracy socjalnej,
 • pomoc społeczna,
 • prawa człowieka w systemie pomocy społecznej,
 • rodzinne poradnictwo socjalne,
 • warsztat pracy pracownika socjalnego.


Działalność studencka

Studenci rozwijają swoje zainteresowania naukowe w działających przy INP studenckich kołach naukowych: Pedagogiki Porównawczej, Koła Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pracy Socjalnej, Koła Studentów Gerontopedagogiki, Koło Pedagogiki Krystycznej, Forum Krytyki Artystycznej. Uczestniczą również w ogólnouczelnianych zespołach: Chórze Akademickim Uniwersytetu Opolskiego. Orkiestrze Kameralnej, teatralnych i kabaretowych zespołach studenckich oraz różnych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.


Studia podyplomowe


NADZÓR PEDAGOGICZNY

Przeznaczenie i charakterystyka programowa:

Skierowane są do osób sprawujących nadzór pedagogiczny, zwłaszcza do dyrektorów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponagimnazjalnych oraz wizytatorów, a także nauczycieli oraz tych osób, które zajmują się sprawami oświaty na szczeblu gminy, powiatu i województwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego. W szczególności mają dostarczyć niezbędnych wiadomości dotyczących aspektów prawnych i organizacyjnych nadzoru pedagogicznego, planowania i dokumentowania nadzoru oraz mierzenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

Warunki naboru na studia: kolejność zgłoszeń do 30 września każdego roku, złożenie deklaracji zgłoszenia.

Okres trwania studiów: 2 semestry: zajęcia dydaktyczne co 2 - 3 tygodnie obejmują 290 godz. w tym 135 godz. wykładów i 155 godz. zajęć praktycznych Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2009 r.

Kierownik Studiów: dr Eugenia KarczORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Przeznaczenie i charakterystyka programowa:

W myśl przepisów prawa oświatowego, kadra kierownicza w oświacie zobligowana została do uzupełnienia kwalifikacji w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczej. Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą spełniają rygory wymagań stawianych kadrze kierowniczej w oświacie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku. Z oferty korzystają nauczyciele przygotowujący się do objęcia stanowisk kierowniczych w oświacie, a także pracownicy samorządowi i kuratorium oraz inni. Podstawowym celem studiów jest zwiększenie skuteczności w kierowaniu placówkami oświatowymi.

Warunki naboru na studia: kolejność zgłoszeń do 30 września każdego roku, złożenie deklaracji zgłoszenia.

Okres trwania studiów: 2 semestry: zajęcia dydaktyczne co 2-3 tygodnie obejmują 295 godzin w tym 175 godz. wykładów i 120 godzin ćwiczeń. Studia kończą się napisaniem i obrona pracy dyplomowej.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2009 r.

Kierownik Studiów: dr Eugenia Karcz.


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeznaczenie i charakterystyka programowa:

Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy profesjonalnie chcą zarządzać instytucjami i organizacjami realizującymi działania socjalne. W myśl przepisów kadra kierownicza w strukturach pomocy społecznej zobowiązana jest do posiadania stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie: „Organizacja Pomocy społecznej”.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Organizacji

i Zarządzania w Pomocy Społecznej w świetle Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224, oraz Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593) jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Prowadzone przez nas studia umożliwiają automatyczne uzyskanie stopnia specjalizacji zawodowej.

Warunki naboru na studia: kolejność zgłoszeń do 30 września każdego roku, złożenie deklaracji zgłoszenia.

Okres trwania studiów: 3 semestry, zajęcia dydaktyczne co 2-3 tygodnie w soboty

i niedziele.

Termin rozpoczęcia: październik 2009 r.

Kierownik Studiów: dr Piotr Sikora


www.inp.uni.opole.plOferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol