Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne »
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Kierunek: Psychologia

Wydział Historyczno - Pedagogiczny
Instytut Psychologii

Pl. Staszica 1, 45-052 Opole,
tel. +48 77 452 73 70, fax. +48 77 452 73 71
e-mail: psychologia@uni.opole.pl
www.psychologia.uni.opole.pl


Instytut Psychologii w ramach jednolitych studiów magisterskich proponuje dwie specjalności: w zakresie psychologii społecznej oraz w zakresie psychologii klinicznej. Instytut kształci studentów w systemie studiów stacjonarnych i wieczorowych.

Realizowane przez pracowników Instytutu badania skoncentrowane są głównie na problematyce z zakresu psychologii społecznej i psychologii klinicznej. Wśród wielu rozwijanych systematycznie zainteresowań naukowych pracowników można wymienić przykładowo takie obszary jak:

 • psychospołeczne konsekwencje doświadczenia traumy (K. Kaniasty),

 • psychologia religii (J. Król),

 • percepcja interpersonalna, autoprezentacja oraz atrakcyjność interpersonalna (A. Szmajke),

 • psychologia społeczności, bezdomność i bieda (P. Toro),

 • psychologia transportu (T. Rotter),

 • wpływ wieku na zaburzenia pamięci (M. Pokorski),

 • psychologia kreatywności i dojrzałości twórczej (N. Zielinsky),

 • stres katastrof naturalnych, ekonomiczny oraz stres szkolny dzieci i młodzieży (A. Bokszczanin),

 • wizerunek ciała, anoreksja i otyłość (A. Głębocka).


Studia w trybie wieczorowym prowadzone są od poniedziałku do piątku, co tydzień od godziny 15-tej.

obraz - psycho_2009_01.jpg


Informacje dotyczące programu studiów.


Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa.

Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej (np. psychologii reklamy, psychologii uzależnień).

Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym zastosowaniem w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego. Instytut oferuje zajęcia fakultatywne wybierane przez studenta zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwości uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowo – dydaktycznych.


Student opanowuje również wiedzę z takich dziedzin jak biologiczne podstawy zachowania człowieka, filozofia, logika czy socjologia.

Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia badań naukowych, szczególnie dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metodologii ze statystyką oraz psychometrii.

Ponadto student realizuje zajęcia kierunkowe w ramach wybieranej na piątym semestrze specjalności zawodowej - psychologii społecznej lub psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii.


Instytut oferuje studentom kursy w języku angielskim (np. community psychology, methods of psychotherapy), prowadzone przez zagranicznych profesorów zatrudnionych w Instytucie, a także prowadzi międzynarodową wymianę studentów w ramach UE (program Erasmus) oraz z uniwersytetem w USA (Indiana University of Pennsylvania).


Program Erasmus wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Studenci Instytutu Psychologii mają możliwość wyjazdów do:

 • Lessius Hogeschool, Antwerpia, Belgia,

 • Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lizbona, Portugalia,

 • Universita Federico II, Neapol, Włochy,

 • Univeristat Flensburg, Niemcy,

 • Universita degli Studi „D’Annunzio”, Chieti-Pescara, Włochy.


System mobilności studentów, zwany programem MOST, jest kolejną możliwością dla studentów, którzy chcą poszerzyć swój rozwój, doświadczenia poprzez odbywanie studiów na innym niż macierzysty uniwersytecie. Studenci mogą w ramach programu ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie kierunek, uniwersytet oraz rok studiów.


obraz - psycho_2009_02.jpg


Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów:

 • Wprowadzenie do psychologii,

 • Historia myśli psychologicznej,

 • Psychologia ogólna: procesy poznawcze,

 • Psychologia ogólna: emocje i motywacja,

 • Psychologia ogólna: osobowość,

 • Psychologia ogólna: różnice indywidualne,

 • Psychologia rozwoju człowieka,

 • Psychologia społeczna,

 • Metodologia ze statystyką.

 • Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności społecznej:

 • Techniki autoprezentacyjne,

 • Psychologia polityczna,

 • Psychologia reklamy,

 • Psychologia pracy i zarządzania,

 • Metody badania rynku i opinii społecznej.

 • Przykładowe przedmioty wykładane w ramach specjalności klinicznej:

 • Psychologia kliniczna,

 • Metody psychoterapii,

 • Wprowadzenie do psychofizjologii,

 • Elementy psychiatrii,

 • Diagnoza psychologiczna.


Przykładowe fakultety do wyboru, zgodnie z zainteresowaniami studentów:

 • Psychologia płci

 • Współczesne obsesje – otyłość, anoreksja, bulimia

 • Nowoczesne metody doboru personelu

 • Neuropsychologia

 • Podstawy pracy warsztatowej


obraz - psycho_2009_03.jpg


Atuty psychologii na Uniwersytecie Opolskim


Atutem opolskiej psychologii jest atmosfera w Instytucie Psychologii, którą tworzą kompetentni i przyjaźni pracownicy. Pełna pasji kadra naukowa z wieloma sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej daje możliwość uczestniczenia w interesujących i inspirujących wykładach, seminariach czy ćwiczeniach.


Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów.

Instytut dysponuje laboratorium psychologicznym, w którym znajdują się komputery z zainstalowanym oprogramowaniem do diagnostyki psychologicznej (Wiedeński System Testów, Biofeedback, RehaCom) oraz lustro weneckie. Student w laboratorium ma możliwość wzięcia udziału w demonstracjach eksperymentów psychologicznych lub poddania się symulowanej dla potrzeb dydaktycznych diagnozie psychologicznej wspomaganej komputerowo.Działalność studencka

Studenci Instytutu rozwijają swoje pasje i zainteresowania, zdobywając nowe doświadczenia oraz podnosząc umiejętności praktyczne przydatne w pracy psychologa m.in. w ramach studenckich kół naukowych.


Studenckie koła naukowe Instytutu to: Koło Naukowe Studentów Psychologii, Studenckie Naukowe Koło Psychologii Społeczności, Naukowe Koło Psychoterapeutyczne. Organizują one konferencje naukowe, gościnne wykłady, warsztaty, na które zapraszani są psychologowie o różnych specjalnościach z dużą praktyką w zawodzie.

Ponadto zainteresowani studenci mają możliwość współpracy z pracownikami Instytutu przy realizacji badań naukowych - wspólnie realizując badania oraz pisząc artykuły naukowe.


Studenci spotykają się raz w tygodniu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Psychologów, organizują coroczne spotkania na Balu Psychola oraz Wigilii Instytutowej.


Od wielu lat angażują się w tworzenie Opolskiego Festiwalu Nauki. Redagują i wydają „Nieregularnik Psychologiczny NowePSI”, nawiązują kontakty z innymi kołami naukowymi, współpracują z licznymi placówkami w ramach wolontariatu.


Wprowadzają w życie wiele swoich pomysłów, np.: Strefa Studenta UO, Niezbędnik Pierwszaka, Biuro Karier Studenckich, Studencka Giełda Książek, Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.


Możliwości kariery zawodowej


Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są wysoko cenione na rynku pracy. Absolwenci psychologii posiadają różnorodne możliwości podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju zawodowego. Absolwenci ze specjalnością kliniczną zatrudniani są w placówkach służby zdrowia (szpitale psychiatryczne, ośrodki terapii nerwic), w ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, katastrofy, próby samobójcze) w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień (np. od narkotyków, alkoholu czy komputera), w placówkach świadczących pomoc psychologiczną ludziom bezrobotnym, niepełnosprawnym. Absolwenci specjalności społecznej znajdują pracę w firmach szkoleniowych, doradztwa personalnego, w mediach, agencjach reklamowych, w działach Human Resources lub marketingu różnych przedsiębiorstw, w firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii, w administracji publicznej, samorządowej, instytucjach promujących zdrowie. Wielu absolwentów podejmuje też pracę w szkołach na etacie psychologa szkolnego lub w poradniach pedagogiczno-psychologicznych oraz instytucjach opiekuńczych (np. w hospicjach, domach opieki).


obraz - psycho_2009_04.jpg


Oferta studiów podyplomowych Instytutu Psychologii


Studia podyplomowe są kierowane do absolwentów psychologii:

 • Psychologia Transportu,

 • oraz absolwentów innych kierunków:

 • Trener Biznesu,

 • Psychologia Wywierania Wpływu Społecznego,

 • Psychoprofilaktyka Zaburzeń Psychicznych,

 • Diagnoza i Terapia Psychologiczna,

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.


Zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych. Absolwent studiów wieczorowych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) zaplanowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godz. 15:00.


Opłaty za studia niestacjonarne (wieczorowe) w roku akademickim 2009/2010:


 • I rok - 5000 zł (2500 zł za semestr)

 • II rok - 4700 zł (2350 zł za semestr)

 • III rok - 4600 zł (2300 zł za semestr)

 • IV rok - 4600 zł (2300 zł za semestr)

 • V rok - 4600 zł (2300 zł za semestr)


Możliwa jest płatność ratalna w czterech równych ratach:

I rata: termin dla nowo przyjętych studentów (I rok) określa dla każdego kierunku studiów

Komisja Rekrutacyjna, jednak nie później niż do 1 października:

 • II rata: dla wszystkich kierunków do 30 listopada,

 • III rata: dla wszystkich kierunków do 1 marca,

 • IV rata: dla wszystkich kierunków do 30 kwietnia.


www.psychologia.uni.opole.pl


Oferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol