Dr Jacek Waldmajer Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytut Filozofii Uniwersytet Opolski Ul. Katowicka 89 45-061 Opole
E-mail: jwaldmajer@uni.opole.pl
Tel.: 48 (0)77 452-74-90 Fax: 48 (0)77 452-74-89 Pok.: 325 Bud.: Collegium Civitas
Jacek Waldmajer jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. W latach 2001-2005 był zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.
      Stopień doktowa nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Wydział Filozofii i Socjologii) na pod­sta­wie przed­sta­wio­nej roz­prawy doktorskiej: Adekwatność reprezentacji wiedzy.
Zainteresowania naukowe: logiki modalne, logiki epistemiczne, logiki dynamiczne, systemy wieloagentowe, racjonalność, adekwatność reprezentacji wiedzy, teoria komunikacji oraz filozofia nauki.
Członkowstwo na towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, The Association for Symbolic Logic (USA), The Association for Logic, Language and Information (Holandia), Opolska Grupa Logiki, Języka i Informacji.
Prowadzone zajęcia: logika, logika ze sztuką argumentacji, metodologia badań statystycznych, technologia informacyjna.
Pełnine funkcje: Sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Filozofii UO, 2006, 2010; Instytut Psychologii UO, 2002, 2003), planista (Instytut Filozofii UO, 2006, 2008, 2009, 2011; Instytut Psychologii UO, 2002 - 2005), Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Sekretarz Opolskiej Grupy Logiki, Języka i Informacji, Sekretarz 24th European Summer School in Logic, Language and Information ESSLLI 2012.
28a88e8f341a972fe2a2e97aa8785fd5