Przegląd sprawozdania finansowego PMWSZ w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 do 15 lipca 2020

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Przegląd sprawozdania finansowego PMWSZ w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 do 15 lipca 2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku wraz z wykonaniem usługi pokrewnej.

Uniwersytet Opolski zaprasza firmy audytorskie, o których mowa w art. 46 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do złożenia oferty na (Dz. U. z 2019 roku poz. 1421):

Przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku wraz z wykonaniem usługi pokrewnej.

Wymagania:

1.    Wymagane doświadczenia to:

·       Wykonanie za lata obrotowe 2014 - 2019 co najmniej pięciu (5) badań ustawowych sprawozdań finansowych, przynajmniej dwóch różnych uczelni publicznych, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł.

·       Biegły rewident wyznaczony do przeprowadzenia przeglądu posiada udokumentowane doświadczenie przeprowadzenia przynajmniej trzech (3) badań ustawowych w okresie
2014-2019 uczelni publicznej, których suma bilansowa przekraczała 100 mln zł..

2.    Przedłożenie rezultatu badania w 3 egzemplarzach;

3.    Termin wykonania odpowiednio:

·     do 15 listopada 2020 roku - za okres od 1 stycznia 2020 roku do 15 lipca 2020 roku

4.    Warunki płatności : 14 dni po otrzymaniu faktury i sprawozdania z badania.

5.    Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

·     Szablon oferty;

·     Oświadczenie firmy audytorskiej;

·     Oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta;

·     Wzór umowy.

Oferty nie spełniające wymagań zamawiającego nie będą  brane pod uwagę.

Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 sierpnia 2020 roku.

Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego: pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Sekretariatu Uniwersytetu Opolskiego.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją” ”Oferta przeglądu sprawozdania finansowego Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu”;

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Zamawiający odsyła zainteresowanych szczegółowymi informacjami na stronę UO BIP: https://uniopole.bip.gov.pl/sprawozdania/zaproszenie-do-przeprowadzenie-przegladu-sprawozdania-finans-pmwsz.html

 

 

 

.