O oczekiwaniu na kierunek lekarski

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: O oczekiwaniu na kierunek lekarski

Kilka dni przez Wielkanocą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało rektora Uniwersytetu Opolskiego, że złożony przez naszą uczelnię wniosek o nadanie Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu UO uprawnień do prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim został przekazany do zaopiniowania przez Polską Komisję Akredytacyjną. Komisja ma na przedstawienie swoje opinii nie więcej niż trzy miesiące.

Po otrzymaniu opinii PKA, wniosek zostanie przekazany celem kolejnego zaopiniowania do Ministerstwa Zdrowia i dopiero na podstawie tych dwóch ocen Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa podejmie decyzję o udzieleniu zgody na otwarcie na UO kierunku lekarskiego.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Polską Komisję Akredytacyjną tworzy od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. W skład Komisji wchodzi 8 zespołów działających w obszarach kształcenia, z których każdy złożony jest co najmniej z czterech osób, w tym trzech z najwyższymi kwalifikacjami naukowymi – tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz przedstawiciela organizacji pracodawców. Komisja współpracuje ponadto z ekspertami zewnętrznymi. 

Na zdjęciu powyżej: wizualizacja budynku Collegium Medicum UO przy ul. Oleskiej w Opolu. 

Poniżej: Rada Programowa Kierunku Lekarskiego na schodach Collegium Maius UO.

Fot. Sylwester Koral

1
.