Dodatkowy konkurs na wolne stanowisko pracy w Dziale Zamówień Publicznych UO

Uniwersytet Opolski ogłasza dodatkowy konkurs na wolne stanowisko pracy w Dziale Zamówień Publicznych. 


Wymagania obligatoryjne:
 
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Co najmniej jedno [ 1 ] roczne doświadczenia w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Co najmniej jedno [ 1 ] ukończone szkolenie z zakresu zamówień publicznych z zakresu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020);
 • Praktyczna znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych;
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków o opinie prawne;
 • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji, wzorów umów, pism dotyczących odwołań, sporządzania protokołów;
 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office (co najmniej Microsoft Office 2007);
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres i pracę w krótkich terminach realizacji, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja.
 
Wymagania fakultatywne: 
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego;
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870); 
 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

Opis stanowiska:
 • Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;
 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań);
 • Monitorowanie systemu funkcjonowania zamówień publicznych (monitorowanie zmian
 • w przepisach dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych);
 • Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;
 • Sprawozdawczość zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także z wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;
 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.
 
Warunki pracy:
 • Umowa o pracę;
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin dziennie;
 • Stanowisko o charakterze administracyjno-biurowym;
 • Stabilność zatrudnienia, jasny system  awansowania, możliwość doszkalania i samorozwoju.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i  spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności, np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, w pokoju nr 3, do dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące szesnastego[ 19.12.2016 ] roku do godziny piętnastej [ 15:00 ].

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

.