Konkurs na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego w zakresie nauk o bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

MIASTO: Opole

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny

ILOŚĆ WOLNYCH ETATÓW: 1

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o bezpieczeństwie

DATA OGŁOSZENIA: 20.02.2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2017 r.

LINK DO STRONY: www.prawo.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: administracja, nauki o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo wewnętrzne, profesor nadzwyczajny                                          

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko adiunkta / adiunkta z habilitacją / prof. nadzwyczajnego (odpowiednio):

- posiadanie stopnia doktora habilitowanego (lub równoważne kwalifikacje w rozumieniu art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)  w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,

- dorobek naukowy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

- biegła znajomość języka polskiego,

- znajomość języka obcego,

- zaangażowanie w działalność organizacyjną.

2. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO,

- życiorys,

- odpis dyplomu doktora habilitowanego,

- wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego,

 - wykaz osiągnięć dydaktycznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne I i II stopnia prowadzonym przez WPiA UO.

 Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.03.2017 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

 Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

.