Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki

Dziekan Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza  konkurs na stanowisko 
a d i u n k t a  w dziedzinie nauk biologicznych w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki.

Obligatoryjne wymagania w zakresie kwalifikacji:

 • stopień doktora w zakresie nauk biologicznych, specjalność geobotanika.
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz międzynarodowych projektów badawczych.
 • doświadczenie w pracy naukowej w co najmniej jednej z następujących dyscyplin: florystyka, fitosocjologia, fitogeografia, taksonomia, ekologia roślin, ekologia populacyjna, bioinformatyka, biostatystyka.
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu botaniki.
 • biegła znajomość języka angielskiego.
 • dorobek naukowy uzasadniający ubieganie się o stanowisko adiunkta.

Fakultatywne wymagania w zakresie kwalifikacji

 • doświadczenie w pracy w centrach naukowo-rozwojowych.
 • doświadczenie w zakresie pracy redakcyjnej w czasopismach naukowych.
 • doświadczenie w organizacji międzynarodowych ekspedycji badawczych.
 • posiadanie w dorobku co najmniej 4 publikacji z tzw. Listy Filadelfijskiej.

W sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • oryginały lub odpisy uzyskanych dyplomów
 • 3 zdjęcia
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i publikacji
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz.926, z późn.zm.)

Informujemy Kandydatów, że uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Czas trwania konkursu: do 25.04.2017 r.

 

Adres, na który należy wysyłać dokumenty konkursowe:

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Samodzielnej Katedry Biosystematyki

Ul. Oleska 22

45-052 Opole

 

.