Asystent w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów: 

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • informacje o dorobku naukowym,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

  

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI: 

· mieć ukończone studia ekonomiczne lub socjologiczne,

· posiadać sprecyzowaną i krótką perspektywę zdobycia stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie polityki społecznej potwierdzoną opinią promotora,

· posiadać doświadczenie w pisaniu projektów i prowadzeniu badań w obszarze polityki społecznej i ekonomii społecznej,

· posiadać dorobek naukowy z zakresu polityki społecznej i ekonomii społecznej

· posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem językowym na poziomie upper-intermediat oraz znajomość języka czeskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym,

· posiadać umiejętność obsługi komputera; pakiet MS Office, SPSS,

· posiadać doświadczenie organizacyjne,

· być dyspozycyjni, komunikatywni i cechować się wysoką kulturą osobistą,

· posiadać prawo jazdy.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 10 maja 2017 roku, w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 maja 2017 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

.