Adiunkt w zakresie chemii polimerów na Wydziale Chemii.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie chemii polimerów na Wydziale Chemii. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

- podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
- życiorys zawodowy, 
- kwestionariusz osobowy, 
- kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora,
- wykaz dorobku naukowego,
- oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni posiadać:
- stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii lub odpowiadający mu tytuł zagraniczny,
- doświadczenie w badaniach naukowych z chemii polimerów, szczególnie w zakresie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin oraz charakterystyki właściwości poliolefin.
- uprawnienia pedagogiczne,
- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i bieżącej ich obsłudze administracyjnej, 
- doświadczenie w badaniach aplikacyjnych (patenty i zgłoszenia patentowe) oraz we współpracy z jednostkami gospodarczymi np. staż w jednostce/jednostkach przemysłowych.

Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110, do dnia 10 września 2014. Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2014 r.

.