Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 

MIASTO: Opole

 

STANOWISKO: Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne w zakresie pedagogiki

 

DATA OGŁOSZENIA: 25 IV 2017

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26 V 2017

 

LINK DO STRONY: http://www.whp.uni.opole.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki społeczne, pedagogika

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych.

Wymagania stawiane kandydatowi:

•      posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w zakresie pedagogiki,

•      zaliczenie do minimum kadrowego kierunku, 

•      udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu pedagogiki (w dorobku naukowym: monografie autorskie i redagowane z zakresu pedagogiki, socjologii wychowania, animacji społeczno-kultury, zarządzania oświatą, artykuły w recenzowanych czasopismach oraz monografiach),

•      zaawansowane prace nad monografią (procedurą) na stopień dr hab., 

•      członkostwo i aktywny udział w pracach towarzystw naukowych lub zawodowych,

•      co najmniej 5-letni staż pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej,

•      doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych oraz posługiwania się pakietami statystycznymi, 

•      udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

•      pełna   dyspozycyjność          w         zakresie           pracy   organizacyjnej            w         Instytucie             Nauk Pedagogicznych,

•      znajomość języka obcego.

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO,

2.      Życiorys zawodowy,

3.      Odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych (lub humanistycznych) w zakresie pedagogiki, 

4.      Wykaz publikacji oraz udziału w projektach (grantach) naukowych,

5.      Wykaz udziału czynnego w konferencjach i seminariach,

6.      Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, 

7.      Wykaz współpracy z organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz działalności popularyzującej naukę.

8.      Oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

9.      Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym). 

 

Rozpatrywane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim, jako podstawowym miejscu pracy (I etat). 

Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r. 

 

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko adiunkta II w Instytucie Nauk Pedagogicznych należy złożyć do dnia 26 V 2017 (do godz. 15-tej) w Sekretariacie Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego p. 321, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

 

 

             

FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION:  Opole University, Department of Social Sciences 

 

CITY:  Opole

 

POSITION:  Assistant Professor in the Institute of Pedagogical Sciences 

 

DISCIPLINE OF SCIENCE:  Social Sciences in the field of Pedagogy

 

DATE OF PUBLICATION:  25 IV 2017

 

EXPIRY DATE FOR SUBMITTING OFFERS:  26 V 2017

 

WEBSITE: http://www.whp.uni.opole.pl                                        

 

KEY WORDS: assistant professor, social sciences, pedagogy

 

 

The Dean of the Department of Social Sciences of Opole University organizes a competition for the post of assistant professor in the Institute of Pedagogical Sciences.

 

Requirements set to the candidate:

•       Holding the university degree of Doctor of Philosophy (PhD) or Doctor of Philosophy with habilitation in the field of Humanities/Social Sciences in the scope of Pedagogy;

•       Being included in the minimum academic staff complement of the major;

•       Documented scientific output in the form of publications in the area of pedagogy (in the scientific output: original monographs and edited publications in the area of pedagogy, sociology of education, culture animation, management of education system, articles published in reviewed magazines and monographs);

•       Advanced work on a monograph (procedure) towards obtaining the degree of Associate Professor;

•       Membership and active participation in works of scientific or professional societies;

•       At least 5 years’ practice of scientific-didactic work in a college of higher education;

•       Experience in conducting field studies and using statistical packages;

•       Participation in national and international conferences;

•       Full availability regarding organizational work at the Institute of Pedagogical Sciences;              Knowledge of a foreign language.

Required documents:

1.      Letter of application addressed to the Rector of Opole University;

2.      Professional curriculum vitae;

3.      Copy of the diploma of PhD or PhD with habilitation in the field of Social sciences (or

Humanities) in the scope of Pedagogy;

4.      List of publications and documented participation in scientific projects (grants);

5.      List of active participation in conferences and seminars;

6.      List of didactic and organizational achievements;

7.      List of organizations and scientific societies cooperated with and activity popularizing science;

8.      Declaration compliant with Art. 109, par 1 – Act of 27 July 2005 – Law of Higher

Education System;

9.      Declaration stating that Opole University will be the basic place of work in the understanding of the Act (Art. 2, par. 1, point 33 of the Act of Law of Higher Education System).

 

The Commission will consider applications submitted exclusively by those who can present a written declaration of their readiness to be employed full time in Opole University as their basic and primary place of work.

The commission reserves the right to interview selected candidates. Not informing the candidate of the results of the competition is tantamount to rejection of the application. 

The University does not provide a flat.

Employment planned to commence on 1 October 2017.

 

Documents, with the note Competition for the position of assistant professor in the Institute of Pedagogical Sciences should be submitted by 26 V 2017 (until 15:00 hours) in the Secretary's Office of the Institute of Pedagogical Sciences of Opole University, room 321, 48 Oleska Street, 45-052 Opole

 

 

 

.