Asystent w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Praca: Asystent w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

· podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

· CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu uzyskania stopnia magistra lub doktora nauk humanistycznych

· wykaz dorobku naukowego

· informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych

· oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

· posiadać stopień magistra lub doktora w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego

· spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego,

·posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu praktycznej nauki Języka, pisania akademickiego

· prowadzić badania w zakresie studiów literaturoznawczych

. posiadać doświadczenie w obsłudze ruchu rekrutacyjnego

· posiadać znajomość Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS)

· posiadać recenzowane publikacje naukowe z dziedziny Literary Studies

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało organizowanie konferencji, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, opieka nad zaproszonymi gośćmi, obsługa strony internetowej Zakładu Kultury oraz promocja Instytutu.

Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w języku angielskim. Kandydat powinien posiadać umiejętność prowadzenia zajęć akademickich w j. angielskim. Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).

Dokumenty należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, pok. 23

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 10:00

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania
.

.