Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Psychologii UO

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: z dziedziny nauk społecznych w zakresie psychologii

DATA OGŁOSZENIA: 19 maja 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 czerwca 2017 r.

LINK DO STRONY http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki społeczne, psychologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii lub jego odpowiednik
 2. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji
 3. Aktywny udział w konferencjach naukowych
 4. Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Podanie  do J.M. Rektor o zatrudnienie w Instytucie Psychologii
 3. CV
 4. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego
 5. Odpis dyplomu wyższej uczelni
 6. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora
 7. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji
 8. Oświadczenie, ze IP będzie podstawowym miejscem pracy
 9. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

 

KOMISJA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ  ROZMOWY  Z WYBRANYMI KANDYDATAMI. NIE POINFORMOWANIE KANDYDATA O WYNIKACH KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM JEGO OFERTY

 

Dokumenty -  z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko adiunkta w  Instytucie Psychologii  - należy składać do dnia 20 czerwca 2016r. w Sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego Plac Staszica 1, 45-052 Opole.

.