Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Proce

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

  • posiadany stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza

  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
   na uczelniach wyższych

  • zaawansowana znajomość języka angielskiego

2. Warunki mieszkaniowe:

  • uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO,

  • życiorys,

  • kwestionariusz osobowy,

  • dyplom (Uchwała Rady Wydziału) doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza,

  • wykaz publikacji,

  • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy.

4. Czas trwania konkursu:

  • 2 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Planowane zatrudnienie od 1 października 2017 r.

6. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nadesłane dokumenty osób niezakwalifikowanych nie będą zwracane. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

8. Adres nadsyłania zgłoszeń:


Sekretariat Samodzielnej Katedry

Inżynierii Procesowej

Uniwersytet Opolski

ul. Dmowskiego 7-9

45-365 Opole

.