Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na  stanowisko  ASYSTENTA w Samodzielnej Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

–      posiadać tytuł zawodowy inżynier ochrony środowiska oraz magister ochrony środowiska,

–       posiadać predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone pisemną opinią samodzielnego pracownika naukowego,

–      posiadać średnią ocen z toku studiów na drugim stopniu – 5,0,

–      posiadać dorobek naukowy, co najmniej jedna publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym,

–      posiadać umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzoną czynnym udziałem
w przynajmniej w czterech konferencjach naukowych,

–      posiadać umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej w zakresie gleboznawstwa,

–      posiadać potwierdzone uczestnictwo w badaniach wdrożeniowych z zakresu gleboznawstwa, biologii gleb i ochrony środowiska, w tym koła naukowe,

–      posiadać potwierdzone odbycie co najmniej dwóch miesięcznych staży w jednostce naukowo-badawczej
w kraju, w tym co najmniej jednego zagranicą,

–      nagrody i wyróżnienia w zakresie dorobku naukowego,

–      spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w  sekretariacie Samodzielnej Kadry Ochrony Powierzchni Ziemi  (45-052 Opole, ul. Oleska 22) następujące dokumenty:

–        Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

–        Życiorys

–        Kwestionariusz osobowy  www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc).

–        Oryginały uzyskanych dyplomów

–        Wykaz publikacji oraz dorobku praktycznego

–        Opinia samodzielnego pracownika naukowego

–        Oświadczenie o niekaralności (http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc)

–        Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu

–        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 18  sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 r.

Uniwersytet Opolski nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

.