Adiunkt w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

STANOWISKO: adiunkt

DZIEDZINA:   mająca zastosowanie w ochronie zdrowia

DATA OGŁOSZENIA:  02.01.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 styczeń 2018r.                     

SŁOWA KLUCZOWE: epidemiologia, zdrowie publiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.   spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.);

2.   posiadają:

  • stopień naukowy doktora,
  • specjalizację w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
  • kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych w zakresie określonym słowami kluczowymi.    

 

Wymagane dokumenty:

1.   CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:

·         danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);

·         PESEL;

·         aktualnego miejsca zatrudnienia;

·         posiadanego stopnia naukowego doktora ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;

·         posiadanych specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie              w ochronie zdrowia  i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;

·         dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako specjalista;

·         dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);

·         doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, opiekuństwa kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);

·         doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;

·         dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).

3.   Pełne zestawienie ilościowe publikacji.

4.   Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres od roku uzyskania stopnia naukowego doktora z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:

·         Monografie lub rozdziały w monografiach;

·         Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej;

·         Publikacje w innych czasopismach recenzowanych dyplomów zasięgu, co najmniej krajowym;

·         Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym;

·         Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych).

5.   Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

6.   Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora.

7.   Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.

8.    Kopia/e lub odpis/y  ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.

9.   Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na wydziale Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawcza w dziedzinie nauk medycznych jako podstawowym miejscu pracy w charakterze nauczyciela akademickiego od 1.10.2018r.

10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

Dokumenty należy składać w Biurze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole w terminie do dnia 31.01.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności epidemiologia/zdrowie publiczne.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 240 71 11

.