Konkurs na stanowisko samodzielnego technika na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie: średnie lub wyższe
- umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia
- znajomość pakietu MS Office

II. WYMAGANIA DODATKOWE

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
- umiejętność pracy w zespole
- dobra organizacja pracy własnej
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w pracy pod presją czasu i stresu
- komunikatywność

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA

1. CV i list motywacyjny

2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2018 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Opolskiego, pok. 2.15 ul. Katowicka 87 A.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu po 15 lutego 2018 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 28 lutego 2018 r.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub będzie można odebrać je osobiście w miejscu składania.

Na dokumentach prosimy o  zamieszczenie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.  z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.   

.