Pierwsza taka katedra w Polsce

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pierwsza taka katedra w Polsce

Międzynarodowy Program Sieci Katedr UNESCO (University Twinning and Networking - UNITWIN/UNESCO CHAIRS) działa od 1992 r. Na świecie funkcjonuje łącznie około 700 katedr, w tym około 80 z zakresu kultury.

W Polsce działa obecnie dziesięć katedr UNESCO. Katedra UNESCO z zakresu prawa ochrony dóbr kultury na Uniwersytecie Opolskim jest jedyną taką w naszym kraju.

- Katedra będzie działać w ramach Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) na Wydziale Prawa i Administracji – mówi jej koordynatorka dr Alicja Jagielska-Burduk.

Obszar badawczy zespołu obejmuje problematykę prawnej ochrony dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem ruchomego dziedzictwa kultury w kontekście regulacji prawnych krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz działalności i polityki UNESCO w obszarze kultury. W zespole są naukowcy zajmujący się zagadnieniami związanymi z prawem ochrony dziedzictwa kultury z Polski, Hiszpanii, Chorwacji i Francji. Wśród zagranicznych instytucji partnerskich są min. instytucje badawcze z Indii, Australii oraz Iranu.

Wśród zadań, jakie będzie realizowała katedra jest m.in. prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, organizacja wydarzeń upowszechniających i popularyzujących naukę oraz działalność dydaktyczną i szkoleniową. Przewiduje się także mobilność naukowców oraz wykłady gościnne. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców przedsięwzięć popularyzujących zagadnienia związane z kulturą i prawem będą wykorzystywane nowe technologie, kanał telewizyjny YuoTube oraz media społecznościowe. W planach jest organizacja konferencji i warsztatów.

Jednym z filarów działalności  katedry  UNESCO jest czasopismo „Santander Art and Culture Law Review”, które stanowi platformę wymiany poglądów dla autorów krajowych i zagranicznych.

- W ramach działań naszego zespołu przewidujemy współpracę z UNIDROIT, UNESCO, z polskimi i zagranicznymi katedrami UNESCO oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych i popularyzatorskich. Zakładamy także kontynuację współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówi dr Jagielska-Burduk.

 

.