Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

  • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
  • CV, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

  • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego,
  • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora geografii, ekonomii, nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki lub innego kierunku ze specjalnością gospodarka przestrzenna,
  • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikowanie prac naukowych w tym języku.

Stanowisko adiunkta oferowane jest w Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 września 2018 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 września 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.