Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce

DATA OGŁOSZENIA: 12. 09. 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30. 10. 2018 r.

LINK DO STRONY: www.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nauki o polityce

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Politologii.

I.  Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

1. stopień naukowy doktora nauk o polityce,

2. znaczący dorobek naukowy po awansie na stopień doktora,

3. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej,

4. pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).

II. Kryteria dodatkowe

1. wszechstronność i ranga dorobku naukowego (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, działalność ekspercka, inne),

2. zainteresowania naukowe – nauki o polityce

3. dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia,

4. znajomość języków obcych.

III. Wymagane dokumenty:

1. podanie o zatrudnienie w Instytucie Politologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego ,

2. kwestionariusz osobowy,

3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

4. kopia dyplomu doktorskiego,

5. oceny ewaluacyjne zajęć dydaktycznych potwierdzone przez przełożonego,

6. wykaz dorobku naukowego – spis publikacji, granty, udział w konferencjach naukowych, inne,

7. opis dokonań organizacyjnych i aktywności społecznej, inne dyplomy, certyfikaty itp.,

8. oświadczenie o stopniu znajomości języków obcych lub certyfikaty,

9. oświadczenie zgodne z art.109 ust. 1 -ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym,

10. oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust.1. Pkt 33 ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym).

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Politologii  Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Katowicka 89, pokój 309, do dnia  30.10.2018 r. godz. 15:00

.