Profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemii

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w zakresie fizykochemii koordynacyjnej i fotokatalizy na Wydziale Chemii. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:
 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • życiorys zawodowy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni posiadać:
 • stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie chemii, albo odpowiadający mu tytuł zagraniczny,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, w zakresie chemii nieorganicznej, fizycznej, bionieorganicznej oraz fotochemii,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac doktorskich,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie fizykochemii koordynacyjnej i fotokatalizy, w szczególności w obszarze chemii i fotochemii ftalocyjanin i porfiryn, oraz praktyczna znajomość metod syntezy tych substancji, doświadczenie w badaniach aktywności biochemicznej ftalocyjanin i porfiryn,
 • doświadczenie w zakresie badań z wykorzystaniem metod absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii UV-Vis-NIR, FTIR, DSC, XRD, SEM, NMR, EPR, DFT.


Wnioski można składać osobiście lub pocztą do dziekanatu Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Oleska 48, pokój 110, do dnia 9 stycznia 2015 roku. Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 lutego 2015.

.