Studia 2020/2021

UWAGA! Ze względu na ograniczenia związane z epidemią wprowadzono zmiany w sposobach i trybie składania dokumentów (patrz zakładka: „Wymagane dokumenty)!
W szczególności wprowadzono możliwość poświadczenia zgodności kserokopii świadectwa maturalnego z jego oryginałem przez kandydata, który  umieszcza na kserokopii oświadczenie tekst o następującej treści: 
”Za zgodność z oryginałem”. Czytelny podpis (imię i nazwisko) i data. 
 
.