Jednostki badawcze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jednostki badawcze
W ramach struktury uniwersytetu funkcjonują następujące jednostki badawcze:

Wydział Chemii

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej (odwiedź stronę jednostki)
Tematyka badawcza pracowników katedry obejmuje zagadnienia z pogranicza trzech dyscyplin: chemii, biologii i rolnictwa, w zakresie: poszukiwania nowych regulatorów wzrostu roślin; badania aktywności biologicznej i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych ksenobiotyków; badania możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotransformacji; badania sposobów wyodrębniania, oczyszczania, zatężania i oznaczania ksenobiotyków; badania transportu aminokwasów i ich pochodnych przez membrany ciekłe; analizy związków biologicznie aktywnych, w tym pestycydów; syntezy peptydów i ich pochodnych oraz określania ich budowy i właściwości biologicznych; oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów (odwiedź stronę jednostki)
Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii poliolefin. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania katalitycznych procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu oraz otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka właściwości materiałów polimerowych, w tym kompozytów. Zajmujemy się otrzymywaniem i opracowaniem kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych z udziałem różnych napełniaczy nieorganicznych i organicznych w tym pochodzenia naturalnego oraz modyfikujemy właściwości polimerów i kompozytów (także różnymi dodatkami) w celu nadania im pożądanych właściwości przetwórczych i użytkowych. Ważnym kierunkiem badań zespołu jest ocena stabilności właściwości materiałów polimerowych w warunkach użytkowania wytworzonych z nich wyrobów. Prowadzone są badania odporności materiałów na starzenie atmosferyczne (XENOTEST, WEZEROMETR) obejmujące zespół czynników atmosferycznych w tym głównie promieniowanie słoneczne (także zza szyby okiennej), ciepła czy nadeszczania a także badania termodegradacji oraz biodegradacji (oddziaływanie biosfery). Ocenę trwałości materiałów poddanych wybranym czynnikom oddziaływania dokonujemy na podstawie zmian właściwości molekularnych (wysokotemperaturowa chromatografia żelowa), spektroskopowych (FTIR z ATR), termicznych (termoanaliza TGA i DSC), reologicznych (plastometr), analizy powierzchni próbek (SEM /EDS ) i wytrzymałościowych (w tym udarność, twardość) i innych.

Wydział Filologiczny

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa (odwiedź stronę jednostki)
Działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej od 2005 roku. Pracownia skupia 12 badaczy z różnych zakładów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytutu Filologii Angielskiej. Pracownia opracowuje i wydaje cyklicznie idiomatykony polsko-rosyjskie oraz gromadzi słowniki i opracowania leksykograficzne języków: polskiego, rosyjskiego i angielskiego.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obserwatorium astronomiczne (przeczytaj więcej...)
Jednostka działa w ramach Instytutu Fizyki. Patronem obserwatorium jest profesor Theodor Kaluza. Obserwatorium jest położone 206 m. npm. Na wyposażenie obserwatorium składa się pięć teleskopów, filtry, kamery CCD oraz spektrograf.

Stacja meteorologiczna (odwiedź stronę jednostki)
Stacja funkcjonuje w ramach obserwatorium astronomicznego, w budynku akademika Niechcic. Jest to jedyna stacja meteorologiczna w Opolu, udostępniająca aktualne pomiary i obserwacje meteorologiczne.

Laboratorium Nowoczesnych Technologii IT (odwiedź stronę jednostki)
W ramach jednostki prowadzone są badania i testowania możliwości wirtualizacji zasobów IT
oraz modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz wspomaganie prototypowania. Laboratorium wyposażone jest w dwa wieloprocesorowe serwery, przełączniki sieciowe, sprzęt pomiarowy oraz zestaw komputerów przenośnych, drukarkę 3D skaner 3D oraz stację graficzną.

Wydział Prawa i Administracji

Ośrodek Badań i Ekspertyz Prawnych (odwiedź stronę jednostki)
Pracownia zajmuje się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowaniem założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością (odwiedź stronę jednostki)
Jednostka działa od 2006 roku w ramach Katedry Biosystematyki, zajmuje się inwentaryzowaniem i ochroną najcenniejszych areałów, zarówno Opolszczyzny jak i innych zakątków Polski i świata.

Stanowisko paleontologiczne Krasiejów (więcej...)
Eksploatacja stanowiska na terenie kopalni iłów Górażdże S.A. rozpoczęła się w latach 90. W 2002 roku nadzór merytoryczny nad stanowiskiem przejęli pracownicy Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Wiek kości znajdowanych w Krasiejowie określany jest na około 225 mln lat.

Instytut nauk o Zarządzaniu i Jakości (http://we.uni.opole.pl/katedra-logistyki-i-marketingu/)

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał w dniu 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

Katedra Logistyki i Marketingu (odwiedź naszą stronę http://we.uni.opole.pl/katedra-logistyki-i-marketingu/

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Marketingu koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu (także w ich nietypowych zastosowaniach, m.in. logistyka i marketing miast oraz regionów), zarządzania procesami, logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości oraz determinant zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Katedra Organizacji i Zarządzania (odwiedź naszą stronę http://we.uni.opole.pl/katedra-organizacji-i-zarzadzania/)

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Katedrze Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją (odwiedź naszą stronę http://we.uni.opole.pl/instytut-nauk-o-zarzadzaniu-i-jakosci-zespol-badawczy-w-zakresie-zarzadzania-informacja/)

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu Badawczego w zakresie Zarządzania Informacją jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce.


.