Jednostki badawcze

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Jednostki badawcze

PODSTRONA W PRZEBUDOWIE


­W ramach struktury uniwersytetu funkcjonują następujące jednostki badawcze:

Wydział Chemii

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej 

Tematyka badawcza pracowników katedry obejmuje zagadnienia z pogranicza trzech dyscyplin: chemii, biologii i rolnictwa, w zakresie: poszukiwania nowych regulatorów wzrostu roślin; badania aktywności biologicznej i biodegradacji substancji allelopatycznie aktywnych, fosforoorganicznych pochodnych aminokwasów i innych ksenobiotyków; badania możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesach biotransformacji; badania sposobów wyodrębniania, oczyszczania, zatężania i oznaczania ksenobiotyków; badania transportu aminokwasów i ich pochodnych przez membrany ciekłe; analizy związków biologicznie aktywnych, w tym pestycydów; syntezy peptydów i ich pochodnych oraz określania ich budowy i właściwości biologicznych; oznaczania czystości optycznej związków organicznych.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów 

Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii poliolefin. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania katalitycznych procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu oraz otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka właściwości materiałów polimerowych, w tym kompozytów. Zajmujemy się otrzymywaniem i opracowaniem kompozytów na osnowie polimerów termoplastycznych z udziałem różnych napełniaczy nieorganicznych i organicznych w tym pochodzenia naturalnego oraz modyfikujemy właściwości polimerów i kompozytów (także różnymi dodatkami) w celu nadania im pożądanych właściwości przetwórczych i użytkowych. Ważnym kierunkiem badań zespołu jest ocena stabilności właściwości materiałów polimerowych w warunkach użytkowania wytworzonych z nich wyrobów. Prowadzone są badania odporności materiałów na starzenie atmosferyczne (XENOTEST, WEZEROMETR) obejmujące zespół czynników atmosferycznych w tym głównie promieniowanie słoneczne (także zza szyby okiennej), ciepła czy nadeszczania a także badania termodegradacji oraz biodegradacji (oddziaływanie biosfery). Ocenę trwałości materiałów poddanych wybranym czynnikom oddziaływania dokonujemy na podstawie zmian właściwości molekularnych (wysokotemperaturowa chromatografia żelowa), spektroskopowych (FTIR z ATR), termicznych (termoanaliza TGA i DSC), reologicznych (plastometr), analizy powierzchni próbek (SEM /EDS ) i wytrzymałościowych (w tym udarność, twardość) i innych.

Wydział Ekonomiczny

Instytut nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał w dniu 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

Katedra Logistyki i Marketingu  (http://we.uni.opole.pl/katedra-logistyki-i-marketingu/)

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Marketingu koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu (także w ich nietypowych zastosowaniach, m.in. logistyka i marketing miast oraz regionów), zarządzania procesami i systemami logistyki oraz marketingu,  logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości oraz determinant zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Katedrze Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu Badawczego w zakresie Zarządzania Informacją jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce

Wydział Filologiczny

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa 

Działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej od 2005 roku. Pracownia skupia 12 badaczy z różnych zakładów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i Instytutu Filologii Angielskiej. Pracownia opracowuje i wydaje cyklicznie idiomatykony polsko-rosyjskie oraz gromadzi słowniki i opracowania leksykograficzne języków: polskiego, rosyjskiego i angielskiego.

Wydział Lekarski

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dotychczasowe doświadczenie członków zespołu Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (KAiIT) opiera się na przeprowadzonych autorskich badań klinicznych, realizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Lekarze KAiIT byli również czynnymi uczestnikami wieloośrodkowych, międzynarodowych projektów badawczych, realizowanych głównie pod auspicjami European Society of Intensive Care Medicine.

Aktualne zainteresowania naukowe zespołu KAiIT są skoncentrowane na poniższych zagadnieniach.

1.    Zastosowaniu ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii, w szczególności w celu poprawy skuteczności i bezpieczeństwa procedur inwazyjnych u krytycznie chorych.

2.    Badaniach skuteczności pozaustrojowego wspomagania funkcji układu krążenia i układu oddechowego jako integralnych elementów wielospecjalistycznego oddziału intensywnej terapii.

3.    Rozwoju ciągłych technik nerkozastępczych i terapeutycznej wymiany osocza.

4.    Zagadnieniach endokrynologii stanów krytycznych, w tym badaniu kinetyki substancji hormonalnych u pacjentów poddanych ciągłym technikom nerkozastępczym.

5.    Minimalizacji uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów po incydencie nagłego zatrzymania krążenia.

6.    Ocenie przydatności funkcjonalnego monitorowania hemodynamicznego w różnych rodzajach wstrząsu.

 

Zakład Biologii i Genetyki

Badania Zakładu Biologii i Genetyki dotyczą roli telomerów i telomerazy w ocenie ryzyka zachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne oraz w indukcji senescencji komórek post-mitotycznych

Telomery to struktury nukleoproteinowe znajdujące się na końcach chromosomów złożone z wielu kopii tandemowo powtarzającej się sekwencji DNA i wiążących je specyficznych białek. Zmniejszenie liczby powtórzeń jest naturalnym procesem powodującym starzenie się komórek. Komórki o dużym potencjale proliferacyjnym starzeją się z każdym cyklem replikacyjnym. Komórki post-mitotyczne cechuje inny mechanizm starzenia.

Większość badań związanych z biologią telomerów skupia się na ich długości. Jednakże w przypadku komórek post-mitotycznych ważne jest zachowanie prawidłowej struktury telomerów (capped structure). Skracanie i dysfunkcja telomerów oraz zaburzenie aktywności telomerazy, enzymu replikującego telomery, odgrywają kluczową rolę w patogenezie wielu chorób cywilizacyjnych związanych z senescencją komórek. Wykazano, że osoby z krótszymi telomerami leukocytarnymi obarczone są większym ryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową niezależnie od innych czynników ryzyka. Istnieje również wyraźny związek między nadciśnieniem tętniczym a krótszymi telomerami. W wielu badaniach wykazano także obecność skróconych telomerów leukocytarnych u pacjentów z miażdżycą.

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu w Opolu jest uniwersyteckim ośrodkiem chirurgii ogólnej i naczyniowej. W Klinice wykonywanych jest ponad 1800 operacji rocznie. Wykwalifikowany zespół zapewnia stały dostęp do szerokiego spektrum procedur terapeutycznych w zakresie chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. W Klinice hospitalizowani i leczeni są pacjenci z tętniakami aorty brzusznej i piersiowej, chorzy z przewlekłym niedokrwieniem kończyn, chorzy ze zwężeniami tętnic szyjnych, pacjenci z innymi złożonymi patologiami naczyniowymi takimi jak rozwarstwienia aorty czy obrażenia naczyniowe. Klinika zajmuje się również diagnostyką i chirurgicznym leczeniem schorzeń endokrynologicznych i metabolicznych. Prowadzi prace naukowe i szkolenia, a także udziela konsultacji w tym zakresie. Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne z chirurgii dla studentów Wydziału Lekarskiego. Od 2018r. W Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

•        Dostęp naczyniowy dla celów hemodializy. Opracowanie własnych oryginalnych rozwiązań wydłużających bezpieczną dializoterapię z użyciem tunelowanych cewników naczyniowych w dużych naczyniach u pacjentów, u których współchorobowości i stan naczyń uniemożliwiają alternatywny dostęp naczyniowy. Innowacyjne podejścia zmniejszające częstość zakażeń w tunelu cewnika i odcewnikowych bakteriemii.

•        Jakość dializoterapii – konfrontacja opinii pacjentów z oceną zespołu leczącego opartą na wskaźnikach kliniczno-laboratoryjnych.

•        Immunopatologia, klinika i terapia pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek. Indywidualne modelowanie przebiegu kłębuszkowych zapaleń nerek. Rola biopsji nerki w diagnostyce ostrego uszkodzenia nerek o niejasnej etiologii, wymagającego dializoterapii i znaczenie dla wyboru postępowania terapeutycznego.

Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Zakładzie Klinicznym Diagnostyki Obrazowej koncentrują się wokół problematyki obrazowania medycznego układu sercowo-naczyniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Zakładu są również zagadnienia związane z diagnostyką obrazową w gastroeneterologii, a także w ortopedii i traumatologii.

Zakład Kliniczny Diagnostyki obrazowej dysponuje m. in. 1,5 T aparatem MR oraz dwoma skanerami TK, w tym zaawansowanym technologicznie, systemem dwuenergentycznym, a także stacjami diagnostycznymi umożliwiającymi wtórną obróbkę obrazów z zastosowaniem komputerowego wspomagania diagnozy. Na wyposażeniu Zakładu znajdują się również aparaty RTG i USG oraz angiograf.

Zakład Fizjologii

W ramach jednostki prowadzone są badania we współpracy z jednostkami klinicznymi z pogranicza fizjologii klinicznej i nauk klinicznych, dotyczące, m.in, oceny wydolności fizycznej na podstawie analizy maksymalnego zużycia tlenu w badaniach ergospirometrycznych u pacjentów z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego. W badaniach jest wykorzystywana wysokiej klasy aparatura pomiarowa (EKG wysiłkowe, ergospirometr), która znajduje się na wyposażeniu Zakładu Fizjologii. W jednostce planowane są badania nad wpływem stresu związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i przebytą chorobą na funkcje kognitywne.

Klinika Kardiologii

Klinika Kardiologii ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii USK, w którym wykonuje się nieinwazyjną i inwazyjną diagnostykę i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym dla pacjentów w stanach zagrożenia życia (ostrą niewydolnością serca, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu i przewodzenia), wdraża nowe metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, prowadzi profilaktykę wtórną chorób serca. Oddział Kardiologii USK angażuje się również w przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie związane z profilaktyką pierwotną chorób układu sercowo-naczyniowego, prowadzi szkolenie podyplomowe w zakresie specjalizacji z kardiologii.

W zakresie działalności naukowej Klinika Kardiologii prowadzi własne badania naukowe i kliniczne oraz współpracuje w tym zakresie z innymi jednostkami badawczo-naukowymi. Opiekuje się studentami w ramach Studenckiego Koła Naukowego CARDIOS. Angażuje się czynnie w prace polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, a pracownicy Kliniki zasiadają w Zarządach i Komisjach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK, Acute Cardiovascular Care Association oraz EURObservational Research Programme (EORP) Advisory Committee Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Klinika Kardiologii specjalizuje się w badaniach obserwacyjnych i analizach big-data w zakresie epidemiologii, rokowania i prewencji chorób sercowo-naczyniowych, badaniach optymalizujących strategie diagnostyczne i lecznicze w kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii oraz w badaniach związanych z stratyfikacją ryzyka (biomarkery) w ostrych stanach kardiologicznych.

Projekty naukowe realizowane w Klinice Kardiologii:

 • Opolska Baza Chorób Cywilizacyjnych – badanie obserwacyjne typu „big data” we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i USK w Opolu
 • Znaczenie białka Klotho i innych biomarkerów w stratyfikacji ryzyka chorych z ostrą niewydolnością serca
 • Przezskórne zabiegi wieńcowe bez użycia kontrastu jako prewencja ostrego uszkodzenia nerek u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek –badanie obserwacyjne + badanie kliniczne randomizowane
 • Ocena czynnościowa zwężeń w tętnicach wieńcowych (FFR, iFR, analizy liniowe i nieliniowe)
 • Stratyfikacja ryzyka i rokowanie w ostrym zatorze tętnicy płucnej – badanie obserwacyjne
 • Zawał serca – kompleksowa opieka po zawale KOS-Zawał
 •  Ocena satysfakcji pacjentów z opieki po zawale serca i innych schorzeniach
 • Stratyfikacja ryzyka i rokowanie w ostrej niewydolności serca
 • Badanie FRAILPOL - poszukiwanie czynników ryzyka rozwoju zespołu kruchości, prowadzone w populacji osób powyżej 65 r.ż. zamieszkujących Opolszczyznę
 • Czynniki predykcyjne u chorych z burzą elektryczną
 • Ocena wpływu integracji trójwymiarowego obrazowania lewego przedsionka i wenografii za pomocą fluoroskopii w izolacji ujść żył płucnych
 • Ocena wpływu parametrów biofizycznych w tym stopnia zaklinowania ujść żył płucnych podczas zabiegów krioablacji balonowej na trwałość wykonywanych aplikacji oraz skuteczność zabiegu w populacji pacjentów z napadowym i przetrwałym migotaniem przedsionków
 • Ocena elektrokardiograficznych predyktorów odpowiedzi na terapię oraz zagrożenie incydentami arytmicznymi w grupie pacjentów poddanych zabiegom implantacji kardiowerterów z opcja resynchronizacji komór
 • Narodowa baza danych zawałów serca AMI-PL we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny oraz innymi Uniwersytetami Medycznymi
 • Współpraca ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS

 

Klinika Pediatrii

Zespół naukowy Kliniki Pediatrii specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem diabetologii, alergologii oraz gastroenterologii wieku rozwojowego a także neonatologii. Aktualnie najwięcej działań naukowych dotyczy diabetologii dziecięcej. Od początku 2019 roku Klinika Pediatrii należy do międzynarodowej sieci diabetologicznej ośrodków referencyjnych SWEET (https://www.sweet-project.org), która stanowi między innymi platformę naukowej współpracy międzynarodowej.

Kierunki prac zespołu w ramach diabetologii obejmują głównie epidemiologię oraz zagadnienia związane z opieką multidyscyplinarną nad osobą z cukrzycą. W dziedzinie alergologii badania zespołu poświęcone są w szczególności pokrzywce oraz roli parametrów układu krzepnięcia w diagnostyce i leczeniu chorób alergologicznych. Natomiast w zakresie neonatologii prace badawcze skupiają się na rozwoju nowych, instrumentalnych metod oceny bólu w populacji pediatrycznej.

Drugim obszarem, realizowanym w ramach grantu NCN (2018/29/B/ST8/01490) wespół z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Oddziałem Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu, jest ocena procesów wymiany ciepła w ośrodkowym układzie nerwowym noworodków leczonych hipotermią leczniczą i określenie przydatności mierzalnych parametrów wymiany ciepła do oceny stopnia ciężkości niedotlenienia  i rokowania dotyczącego odległych następstw niedotlenienia okołoporodowego.

W zakresie medycyny wieku rozwojowego prowadzone są ponadto badania oceniające stan szkieletu, przy użyciu różnych technik densytometrycznych, w stanach fizjologii i patologii. Wiele z realizowanych obecnie projektów prowadzonych jest w ramach ścisłej współpracy z innymi ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi.

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego (ZMRiZP)

Zainteresowania naukowe pracowników ZMRiZP koncentrują się na wskaźnikach i miernikach zdrowia i choroby, zwłaszcza w zakresie utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników ryzyka, analizowanych według wieku, płci oraz w rozmieszczeniu w czasie i przestrzeni. Szczegółowe badania i analizy statystyczne obejmują choroby kardio-metaboliczne, choroby sercowo-naczyniowe i czynniki ich ryzyka takie jak dyslipidemia, hiprcholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu, choroba niedokrwienna serca, zawał serca, udar niedokrwienny i krwotoczny, zespół metaboliczny. Oddzielną sferą zainteresowań naukowych jest obszar psychologii klinicznej. Pracownicy ZMRiZP prowadzą współpracę z najważniejszymi ośrodkami monitorującymi wskażniki zdrowia i choroby na świecie, takimi jak GDB, LBD, IHME, NCD-RisC, MMM, ILEP.

Global Burden of Disease (GBD) / Local Burden of Disease (LBD) / Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) - University of Washington (USA). GBD / LBD / IHME - profesjonalna, naukowa sieć krajowych współpracowników i ekspertów z ponad 200 krajów na świecie ze specjalizacjami w różnych obszarach tematycznych, funkcjonująca w celu przeprowadzania globalnego, regionalnego, lokalnego, krajowego badania chorób, urazów, czynników ryzyka chorób wskaźników oraz mierników zdrowia i choroby. Analizy i publikacje GBD / LBD / IHME są systematycznym, naukowym wysiłkiem mającym na celu oszacowanie porównawczej skali utraty zdrowia spowodowanej chorobami, urazami i czynnikami ryzyka według wieku, płci i położenia geograficznego dla określonych punktów w czasie i stanowią największe i najbardziej wszechstronne analizy do pomiaru poziomów epidemiologicznych i trendów na całym świecie. Analizy i publikacje GBD / LBD / IHME odgrywają kluczową rolę zarówno w analizie danych, jak i wdrażaniu polityki zdrowotnej i rozpowszechnianiu i powiązanych projektów w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym czy międzynarodowym na świecie. Analizy i publikacje GBD / LBD / IHME wpływają w znaczący sposób na wymiar naukowy, polityczny, a nawet ogólny interes publiczny w krajach o wysokim, średnim i niskim dochodzie.

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) - Imperial College London (UK). NCD-RisC to profesjonalna, naukowa sieć krajowych współpracowników i ekspertów ze specjalizacjami w różnych obszarach tematycznych, zajmujących się zdrowiem w wymiarze globalnym, która opracowywuje dokładne i aktualne dane na temat czynników ryzyka chorób niezakaźnych (NCD) dla ponad 200 krajów i terytoriów na świecie. Grupa ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), poprzez WHO Collaborating Centre on NCD Surveillance and Epidemiology w Imperial College London. NCD-RisC gromadzi wysokiej jakości dane populacyjne przy użyciu zaawansowanych metod statystycznych, zaprojektowanych specjalnie do analizy czynników ryzyka NCD. Współpraca obejmuje obecnie dane z ponad 2545 badań populacyjnych z 193 krajów począwszy od 1957 roku odpowiednio z udziałem prawie 129 milionów uczestników, u których zdefiniowano i zmierzono poziomy czynników ryzyka.

May Measurement Month (MMM) Global Project / International Society of Hypertension (ISH) - Imperial College London (UK). MMM to profesjonalna, naukowa sieć krajowych liderów, współpracowników i ekspertów zajmujących się nadciśnieniem tętniczym w wymiarze globalnym, regionalnym, lokalnym i krajowym, która przeprowadza coroczne badania w zakresie nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących na świecie (MMM17, MMM18, MMM19) oraz opracowuje dokładne i aktualne mapy opisujące rozpowszechnienie, kontrolę i leczenie nadciśnienia dla ponad 100 krajów.

International Lipid Expert Panel Project (ILEP). Głównym celem ILEP jest przedstawienie aktualnych rekomendacji ekspertów z całego świata dotyczących najbardziej dyskusyjnych zagadnień z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń lipidowych, które dotychczas nie były objęte obowiązującymi wytycznymi.

Zakład Patologii

Zakład Patologii powstał w 2018 roku. W skład zakładu wchodzi pracownia naukowo-dydaktyczna zajmująca się wykonywaniem badań histopatologicznych, cytologicznych, histochemicznych oraz immunohistochemicznych zarówno na materiale ludzkim jak i zwierzęcym.

Zespół naukowy zakładu prowadzi badania w zakresie angiogenezy w chorobach nowotworowych oraz zastosowania morfologicznych czynników rokowniczych w nowotworach przewodu pokarmowego, głowy i szyi i płuc. 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obserwatorium astronomiczne 
(http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/obserwatorium/)

Jednostka działa w ramach Instytutu Fizyki. Patronem obserwatorium jest profesor Theodor Kaluza. Obserwatorium jest położone 206 m npm. Na wyposażenie obserwatorium składa się pięć teleskopów, filtry, kamery CCD oraz spektrograf.

Instytut Informatyki

Tematyka badawcza instytutu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Grafika komputerowa, gry, algorytmy sztucznej inteligencji i optymalizacji;
 • Metody eksploracji danych i ich zastosowania;
 • Bezpieczeństwo IT;
 • Sztuczna inteligencja i cyfrowe przetwarzanie obrazu;
 • Sieci komputerowe;
 • Logiki komputerowe;
 • Unifikacja w logikach modalnych;
 • Bioinformatyka i systemy formalne.

Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki 

Główne nurty badań prowadzonych w katedrze:

 • teoria powstawania galaktyk oraz kosmologia pozagalaktyczna;
 • teoria fazy skondensowanej (w tym substancji nieuporządkowanych) oraz jej zastosowano nanotechnologicznych;
 • transmisja sygnałów w tak zwanych układach memrystorowych. Zastosowanie tego podejścia w układach scalonych, np. procesorach z operacjami logicznymi AND i OR.

W badaniach wykorzystywane są zróżnicowane techniki teoretyczne: metody funkcji Greena, metody równowagowej i nierównowagowej mechaniki statystycznej oraz metody tzw. ułamkowej mechaniki kwantowej.

Katedra Fizyki i Spektroskopii Plazmy

Pracownicy Katedry specjalizują się w spektroskopowej analizie danych uzyskiwanych w eksperymentach, w których wytwarzana jest plazma wysokotemperaturowa utrzymywana w pułapce magnetycznej typu tokamak lub stellarator. Szczególnym obiektem zainteresowania naszego zespołu jest promieniowanie zanieczyszczeo plazmy rejestrowane w zakresie promieniowania od widzialnego do ultrafioletu próżniowego. Badane jest pochodzenie oraz zachowanie się domieszek do wodorowej (deuterowej, trytowej) plazmy syntezowej z wykorzystaniem spektroskopii optycznej atomów, jonów i molekuł. Główne tematy to erozja fizyczna i chemiczna metali, głównie berylu i wolframu, ze ścian komory próżniowej oraz ich wpływ na zachowanie się plazmy we wszystkich rejonach temperaturowych. Badania te prowadzone są w zespołach międzynarodowych związanych z dużymi urządzeniami plazmowymi i prowadzonymi na nich doświadczeniami.

Katedra Fizyki Medycznej 

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół badań właściwości fizycznych modeli błon komórkowych:

 • termodynamiczne aspekty zjawisk transportu substancji przez błony;
 • komputerowe symulacje oddziaływań międzycząsteczkowych w błonach lipidowych;
 • badanie właściwości magnetycznych, odporności korozyjnej i technologii materiałów na magnesy trwałe, właściwości fizycznych stopów amorficznych, wpływu struktury domenowej i przemian fazowych na właściwości magnetyczne ferromagnetycznych stopów i związków międzymetalicznych;
 • badanie kinetyki i struktury elektrycznej centrów paramagnetycznych w monokryształach jonów z grupy żelazowców, w halogenkach metali alkalicznych i wolnych rodników w kryształach organicznych;
 • badanie właściwości fizycznych błon modelowych i błon modyfikowanych substancjami aktywnymi biologicznie.

oraz badań wykorzystujących anihilację elektronów:

 • badania struktury elektronowej metali i stopów metali;
 • określanie parametrów defektów strukturalnych;
 • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej;
 • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia
 • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia;
 • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę dyfuzji i elektromigracji wodoru i jego izotopów w metalach przejściowych.

Katedra Matematyki 

Tematyka badań naukowych koncentruje się wokół badań w zakresie logiki i matematyki:

 • badania w zakresie logiki i algebry, zwłaszcza tzw. abstrakcyjnej logiki algebraicznej (abstrakt algebraic logic), teorii mnogości i jej algebraizacji oraz teorii działania;

 • praca nad asymptotycznymi właściwościami widmowymi rzadkich modeli macierzy losowych bloków, stosowanych w badaniach drgań sprężystych amorficznych ciał stałych;
 • analiza zagadnień występujących w modelach matematycznych opisujących zjawiska aerotaksji, chemotaksji;
 • badanie logik nieklasycznych, w szczególności logiki intuicjonistycznej; badań semantyki Kripkego dla intuicjonistycznej logiki zdaniowej oraz intuicjonistycznej logiki pierwszego rzędu;
 • teoria prawdopodobieństwa ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wielowymiarowych;
 • badania w obszarze deskryptywnej teorii mnogości;
 • nielokalne zagadnienia fizyki matematycznej (chemotaksja, teoria elektrolitów, ewolucji dużych układów cząstek materialnych) istnienie rozwiązań, ich jednoznaczność oraz asymptotyka; modelowanie matematyczne procesów fizycznych, biologicznych i społecznych;
 • badania w dziedzinach związanych z topologią ogólną, teorią continuów metrycznych i niemetryzowalnych, teorią grafów uogólnionych i deskryptywną teorią mnogości;
 • statystyka matematyczna; badania nad estymacją kwantylowych wersji krzywej Lorenza przy użyciu metod nieparametrycznych oraz estymacji parametrycznej w modelu uogólnionym Pareto;
 • badanie metod numerycznych dla równań ewolucyjnych z nielokalnymi operatorami w tym nielokalnego zagadnienie brzegowo-początkowego dla równania ciepła oraz równania ośrodków porowatych;
 • układy dynamiczne, geometria różniczkowa, teoria liczb.

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Prowadzi prace badawcze w ramach siedmiu profilowanych subdyscplinarnie oraz tematycznie katedr:

Katedra Myśli Politycznej i Teorii Polityki w zakresie:

 • polityczności,
 • metodologii nauki o polityce,
 • myśli politycznej (m.in. humanizm i konserwatyzm),
 • etyki współczesnych działań wojennych.

Katedra Systemów Politycznych w zakresie:

 • roli i funkcji opozycji parlamentarnej,
 • systemu politycznego Włoch,
 • systemów administracyjnych, w szczególności polskiego i niemieckiego,
 • partii politycznych i systemów partyjnych.

Katedra Studiów Regionalnych w zakresie:

 • podmiotowości politycznej mniejszości narodowych w Polsce,
 • studiów granicznych i współpracy transgranicznej,
 • praktyk dobrego rządzenia na poziomie lokalnym,
 • wyborów niekonkurencyjnych na poziomie lokalnym.

Katedra Studiów Europejskich w zakresie:

 • europeizacji systemu partyjnego i doktryn integracyjnych
 • eurosceptycyzmu,
 • systemu politycznego Wielkiej Brytanii,
 • procesów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
 • polityczno-ekonomicznych procesów integracji europejskiej,
 • zarządzania zewnętrznymi i wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej.

Katedra Stosunków Międzynarodowych w zakresie:

 • dyplomacji publicznej i kulturalnej,
 • niemcoznawstwa i relacji polsko-niemieckich,
 • współczesnej polityki na Bałkanach Zachodnich,
 • krytycznej analizy globalizacji i neoliberalizmu,
 • ekonomii politycznej Azji Wschodniej,
 • znaczeniem religii w polityce.

Katedra Zarządzania i Polityk Publicznych w zakresie:

 • polityki miejskiej,
 • koncepcji smart city w perspektywie porównawczej,
 • bezpieczeństwa publicznego. 
Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa w zakresie:

 • prasy polonijnej w USA,
 • researchu dziennikarskiego,
 • zarządzania kwestiami,
 • ekonomii politycznej komunikowania,
 • kina politycznego,
 • obrazu terroryzmu w mediach 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Instytut Nauk o Zdrowiu

Tematyka badawcza instytutu obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii i biologii medycznej oraz fizjoterapii.

Pracownicy zajmujący się badaniami z zakresu chemii medycznej, wykorzystują znajdujące się w naszej jednostce nowoczesne urządzenia, takie jak:  Titrator firmy  METROHM , Mikrokalorymetr PEAQ-ITC firmy Malvern oraz dwa spektrofotometry UV-ViS. W ramach działalności naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, badania z wykorzystaniem zakupionego z dotacji sprzętu realizowane są w zakresie chemii koordynacyjnej i fizycznej układów biologicznych. Badania w tej dziedzinie dotyczą m.in. oddziaływań jonów metali z: a) białkami ważnymi w procesie ferroptozy – regulowanej śmierci komórki zależnej od jonów żelaza oraz b) hormonami i białkami ważnymi w rozwoju neuroendokrynnych nowotworów, a także peptoidów jako inhibitorów białka ATIC, odpowiedzialnego za syntezę puryn – mechanizmu szczególnie wykorzystywanego przez komórki nowotworowe.

W naszej jednostce mieści się również Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej, które powstało w ramach projektu „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem funkcjonowania Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych - pielęgniarstwo i położnictwo. W skład ICSM wchodzi 9 sal, które zostały wyposażone w sprzęt najwyższej klasy, od trenażerów używanych na zajęciach symulacji niskiej wierności po bardzo zaawansowane symulatory wysokiej wierności. Zajęcia prowadzone metodą symulacji medycznej realizowane są już od I roku studiów. Dzięki zaawansowanym technologiom symulatory wysokiej wierności naśladują stany kliniczne pacjentów (wcześniaków, noworodków, dzieci i dorosłych).

Główne zainteresowania badawcze zespołu ICSM obejmuje ewaluację procesów uczenia        z wykorzystaniem technik symulacji medycznej oraz moulage czyli sztuki stosowania pozorowanych obrażeń, które zwiększają realizm symulacji oraz ich wpływu na procesy uczenia się. Zainteresowania obejmują również kwestię ujednolicenia postępowania terapeutycznego oraz optymalne metody komunikacji zespołów interdyscyplinarnych, wobec pacjentów odmiennej kultury i religii, pacjentów z chorobami rzadkimi oraz znajdującymi się w sytuacji niestandardowej."

Nasi pracownicy zajmujący się badaniami z zakresu fizjoterapii używają m.in. niżej wymienionych sprzętów do pomiaru wpływu szeroko rozumianej terapii manualnej na ludzkie ciało. Są to:

IndentoPRO Tissue Compliance Meter- urządzenie do pomiaru właściwości tkanek miękkich: sztywności, elastyczności oraz pomiaru natężenia bólu (algometr);

Myotone- urządzenie do pomiaru właściwości tkanek miękkich, takich jak: tonus mięśniowy, sztywność, elastyczność, wiskoelastyczność;

Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA)- pomiar perfuzji naczyniowej w czasie rzeczywistym;

HRV scanner- do pomiaru i analizy funkcji autonomicznego układu nerwowego; 

KINEOD-  urządzenie do analizy w 3D postawy ciała, pleców, kręgosłupa i kończyn dolnych. Mobilny system badania postawy ciała;

Elektomiograf powierzchniowy NORAXON- urządzenie do pomiaru aktywności bioelektrycznej tkanek miękkich .

Ponadto INoZ posiada szereg urządzeń wykorzystywanych w zajęciach praktycznych dla studentów kosmetologii. Są to m.in.:

Analizator składu ciała In Body 120, urządzenie do oczyszczania wodorowego, aparat do USG skóry, urządzenie do infuzji tlenowej, aparat do karboksyterapii.

Planowane są badania zmian w mikrokrążeniu skórnym jako wczesnym predyktorze chorób metabolicznych i sercowo – naczyniowych. 

Pracownicy Instytutu Nauk o Zdrowiu są chętni do współpracy naukowej, a wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem instytutu lub jego zastępcą.

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Historii

Na działalność Instytutu Historii jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego składają się indywidualne programy badawcze realizowane przez pracowników w ramach ich drogi rozwoju naukowego i pasji badawczych. Realizowane są w obszarach czterech dyscyplin naukowych tworzących dziedzinę nauk humanistycznych: historii, archeologii, muzykologii i filozofii

W Instytucie Historii są trzy katedry historii:

Katedra historii powszechnej i do końca VIII w.;

Katedra historii powszechnej i Polski XIX w. i najnowszej;

Katedra dydaktyki, nauk wspomagających i popularyzacji historii

Tematyka badań w katedrach historii koncentruje się na zagadnieniach związanych z dziejami Europy, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych ziem polskich i Śląska od średniowiecza pod czasy współczesne. W oparciu o szeroko zakrojone kwerendy archiwalne i biblioteczne realizowane są badanie poświęcone:

- miejscu Królestwa Polskiego, księstw śląskich oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Europie XI-XVIII w.

- węzłowym problemom politycznym w dziejach Polski w XX w.

Z regionalnych

- dziejom Opola i regionu opolskiego od początków stałego osadnictwa pod dzień dzisiejszy

A z problemowych

- rozwojowi życia monastycznego, jak też jego zanikiem i odrodzeniem w dobie kasat i pokasacyjnej w Europie środkowej;

- zmaganiom o preponderacje we wschodnim basenie Morza Śródziemnego od czasów normańskich po tzw. kwestię wschodnią.

- konflikty polityczno-wojskowe w Europie na przestrzeni wieków

- tradycje Kresów Wschodnich i emigracji polskiej, zwłaszcza w okresie po 1945 r.

- Polonica w archiwach europejskich

Prowadzone badania są połączone z wykorzystania ich wyników w działaniach na rzecz popularyzacji historii, jak też w dydaktyce historii realizowanej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystanie nowych metod nauczania.

Katedra Muzykologii

Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Muzykologii koncentrują się wokół następujących zagadnień tematycznych:

– organoznawstwo (instrumentoznawstwo) – w wymiarze historycznym, ale także w wymiarze instrumentoznawczym, w ramach którego prowadzona jest refleksja nad zagadnieniami materiałowymi w budownictwie organów, ale także innych instrumentów muzycznych;

– historia muzyki powszechnej, polskiej i na Śląsku;

– muzyka popularna – w tym funkcjonowanie przemysłu rozrywkowego oraz mass mediów, jak również możliwości zaangażowania się absolwentów kierunku w jego struktury;

– etnomuzykologia;

– analiza muzyczna.

Badania naukowe połączone są z możliwością wykorzystania ich w popularyzacji szeroko pojętej muzyki na różnych poziomach edukacji ogólnokształcącej i artystycznej, jak również społecznego oddziaływania wyższej kultury muzycznej.

Katedra Filozofii

Szeroki zakres badań prowadzonych przez pracowników Katedry Filozofii można ując następująco. Filozofia to namysł nad najbardziej ogólnymi i najważniejszymi pytaniami dotyczącymi natury świata i człowieka. Pytamy o ostateczne przyczyny zdarzeń i o role jaką w odgrywa w nim świadoma jednostka ludzka. Jak powinniśmy postępować? Co jest celem istnienia i czy w ogóle taki cel istnieje? Na co możemy mieć nadzieję? Kim ostatecznie jesteśmy. Filozofowie odpowiadają też na pytania o sposób, w jaki poznajemy rzeczywistość? Czy możemy zrozumieć świat opierając się na faktach? A może wszelka wiedza ma naturę aprioryczną i jest nam dana od Boga? A może powstała w naszych umysłach w drodze ewolucji? Filozofować, to znaczy odpowiadać na takie pytania

Instytut Nauk Pedagogicznych

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej 

Tematyka badawcza pracowników katedry obejmuje zagadnienia z pogranicza dwóch dyscyplin, tj. nauk socjologicznych i pedagogiki oraz pracy socjalnej. Realizowane tematy badawcze dotyczą między innymi takich obszarów, jak:

- współczesne tendencje i zagadnienia pracy socjalnej; instytucje pomocy społecznej i praca socjalna w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej; funkcjonowanie systemu pomocy społecznej oraz jego ewaluacja i udoskonalanie (na przykład kształcenie i doskonalenie zawodowego pracowników socjalnych); 

- praca socjalna z jednostką i rodziną wyalienowaną z życia społecznego, praca socjalna i metody wsparcia osób i/lub grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją;

- etyczne aspekty pracy socjalnej, rodzinne poradnictwo socjalne, zastosowanie innowacyjnych technik i narzędzi w pracy socjalnej, unowocześnianie rynku usług socjalnych;

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz poprawa warunków funkcjonowania dzieci ze środowisk wiejskich;

- socjalizacyjno-wychowawcza problematyka rodziny, szczególnie rodziny niepełnej; problematyka przemocy w rodzinie i przemocy międzyrówieśniczej w szkole oraz jej profilaktyka;

- metody przeciwdziałania patologiom w środowisku społecznym, wsparcia osób i grup zagrożonych marginalizacją lub wykluczonych społecznie oraz działania na rzecz inkluzji społecznej;

- techniki i metody terapeutyczne w pracy socjalnej, terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

- socjologia kultury i zagadnienia wielokulturowości; socjologia organizacji i zarządzania; socjologia zdrowia, socjologia miasta, problematyka tożsamości i pamięci społecznej.

Katedra Metodologii Badań Społecznych i Myśli Pedagogicznej

Pracownicy Katedry podejmują badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki (pedagogiki społecznej, opiekuńczej, pedagogiki kultury, pedagogiki pracy itp.), socjologii edukacji, socjologii miasta i socjologii młodzieży. Specjalizują się między innymi w badaniach dotyczących:

- pedeutologii, historii myśli pedagogicznej, lokalnej polityki oświatowej, organizacji i zarządzania oświatą; współpracy placówek oświatowych i edukcyjnych ze środowiskiem lokalnym;

- organizacji społeczności lokalnych i instytucji oraz problemów społecznych, zmiany społecznej
i kulturowej, kapitału społecznego i kulturowego, samorządności i edukacji obywatelskiej;

- różnorodnych przejawów patologizacji środowisk wychowawczych i ich konsekwencji dla funkcjonowania jednostek i grup społecznych oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym;

- problematyki działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży w rodzinie oraz
w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej (placówkach opiekuńczo-wychowawczych); 

- zjawiska parentyfikacji i konsekwencji inwersji roli rodzicielskiej;

- pedagogiki medialnej, a szczególnie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły, a także roli, jaką odgrywają media w życiu uczniów różnych typów szkół i etapów kształcenia;

- problematyki doradztwa i poradnictwa zawodowego, organizacji i funkcjonowania szkolnictwa zawodowego.

Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej

Pracownicy Katedry realizują badania naukowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, a także na pograniczu pedagogiki pracy, andragogiki i pedeutologii, w tym między innymi usytuowane w obszarach, jak:

- pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, w tym: wczesna edukacja dziecka, edukacja dziecka w wieku przedszkolnym, kształtowanie umiejętności szkolnych dzieci w kontekście szeroko ujętych funkcji psychomotorycznych, profilaktyki, diagnoza i terapia wczesnych trudności edukacyjnych dzieci (w tym szczególnie dziecka ryzyka dysleksji);

- przygotowanie studentów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczycieli stażystów do pracy w wielokulturowym środowisku edukacyjnym;

- poczucie skuteczności zawodowej nauczyciela oraz kompetencje zawodowe i wychowawcze nauczycieli, głównie na poziomie nauczania zintegrowanego;

- innowacyjne metody kształcenia (jak np. dydaktyczna przydatność mnemotechniki wybrane komponenty procesu dydaktycznego; 

- organizacja pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- funkcjonowanie młodzieży, głównie jej systemu wartości i poczucia sensu życia oraz postaw prospołecznych młodzieży wyrażanych w zadaniach ponadosobistych.

Katedra Pedagogiki Specjalnej

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej
(w tym głównie w obszarze subdyscyplin takich jak: edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną i pedagogika resocjalizacyjna) oraz systemu edukacji włączającej, w tym między innymi:

- założenia i czynniki determinujące realizację kształcenia, wychowania i terapii uczniów,
w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w systemie edukacji integracyjnej
i włączającej;

- funkcjonowanie osobiste i społeczne dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób
z niepełnosprawnościami; jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin; postawy społeczne wobec problematyki niepełnosprawności; 

- problemy życiowe rodziny dotkniętej zjawiskiem niepełnosprawności (zarówno rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym, jak również w sytuacji, gdy niepełnosprawność dotyczy innych członków rodziny), realizacji rodzicielstwa osób niepełnosprawnych w kontekście ich praw oraz trudności (z możliwościami pomocy i wsparcia włącznie);

- problematyki internalizacji norm społecznych jednostek niedostosowanych społecznie, mechanizmów kształtowania poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży oraz wykorzystania teorii poznawczej i wyników badań z zakresu neurobiologii społecznej
w organizacji procesu resocjalizacji;

- nieprzystosowanie społeczne młodzieży, praca resocjalizacyjna i terapeutyczna oraz strategie wspierania rodziny w sytuacji występującej w niej dysfunkcji;

- nieformalne stratyfikacje społeczne, patologizacja zachowań ludzkich oraz pejoratywne aspekty uwięzienia.


Instytut Psychologii

Działalność naukowa a funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Obszar 1. Jakość życia w kontekście globalizacji

1. Psychologia efektywnie podejmuje wyzwania społeczne związane z negatywnymi i pozytywnymi skutkami procesów globalizacji. Mimo rozwoju psychologii pozytywnej, akcentującej korzyści z pozytywnych sprzężeń w rozwoju zasobów osobowych,  nadal podstawowym i naturalnym  przedmiotem badań psychologów są negatywne przeżycia ludzi, gdyż ich adaptacyjne znaczenie jest większe niż afektów pozytywnych. Dlatego za kierunek badań nad globalizacją w tym projekcie obrano doświadczanie głównie negatywnych skutków  procesów globalizacji przez człowieka w zakresie poczucia bezpieczeństwa i wpływu na rzeczywistość oraz spostrzegania rozwoju własnego. Wymiernym ich efektem  jest stworzenie Skali Doświadczania Globalizacji (SDG), opartej na autorskim Modelu Doświadczania Globalizacji (MDG) (Derbis, Pajestka, Jasiński, 2018).

2. Procesy globalizacji z jednej strony wywodzą się z celów oraz  sposobów działania organizacji i korporacji, a z drugiej zwrotnie rzutują na jakość życia ludzi w organizacjach. Dlatego w obszarze Jakość życia w kontekście globalizacji prowadzone są badania nad tak zasadniczymi problemami człowieka w pracy  jak satysfakcja z pracy czy zachowania kontrproduktywne w pracy. Problemy te badano w kontekście koncepcji stresu, zaangażowania w pracę, wypalenia zawodowego, tożsamości. Poznanie zarówno mechanizmów kształtowania się zadowolenia z pracy jak i świadomego szkodzenia organizacji (counter work behaviour, CWB) ma zasadnicze znaczenia dla podnoszenia konkurencyjności organizacji, a przed wszystkim dla zdrowia publicznego.

3. Wykorzystanie narzędzia do badania inteligencji z efektywnością wydobywania informacji, lub inaczej – ze sprawnością percepcji wizualnej u kierowców. Badania dotyczą walidacji testu R-W jako narzędzia wykorzystywanego w badaniach przesiewowych z zakresu psychologii pracy. Wykazały one, że jest to narzędzie trafne i może być z powodzeniem wykorzystywane do badań kierowców czy operatorów maszyn, jako przesiewowy test inteligencji. Beneficjenci wpływu – psycholodzy praktycy, głównie w obszarze psychologii transportu.

Obszar 2. Zdrowie psychiczne i fizyczne w perspektywie psychoprofilaktyki

1. Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje radzenia sobie ze stresem u pacjentów z nowotworami. Każdy etap choroby nowotworowej (postawienie diagnozy, propozycje leczenia, remisja choroby) jest związany z szeregiem negatywnych reakcji poznawczych i emocjonalnych, które poważnie zaburzają równowagę psychiczną i wpływają na doświadczenia bólu. Wyniki okazują się być przydatne dla osób chorych na nowotwory, członków ich rodzin, a także zespołów psychologów, lekarzy i pielęgniarek, zaangażowanych w proces leczenia. Pokazują one, że radzenie sobie pacjenta z chorobą i jego przystosowanie można stymulować poprzez odpowiednie metody pracy i interwencje terapeutyczne, które bazować będą nie tylko na dostarczaniu informacji na temat wykonywanych procedur medycznych, lecz uwzględniać będą system znaczeń osoby i specyfikę zmagania się z chorobą nowotworową.

2. Poczucie koherencji a dobrostan psychiczny u chorych kardiologicznie, ze stwardnieniem rozsianym oraz osób starszych: mediacyjna i moderacyjna funkcja zasobów osobistych. Choroby kardiologiczne stanowią dla osoby niezwykle trudne doświadczenie i pociągają za sobą wyzwania nie tylko natury medycznej, lecz także psychologicznej i społecznej. W przeważającej liczbie przypadków, niezależnie od okoliczności i wcześniejszych symptomów fizjologicznych, zdiagnozowanie doświadczenie chorób kardiologicznych jest sytuacją przełomową, która uruchamia szereg procesów psychicznych i diametralnie zmienia myślenie, odczuwanie i zachowanie osoby. Wyniki badań wskazują na szereg praktycznych wniosków, które mogą być przydatne zarówno dla samych chorych, ich rodzin, jak i osób pracujących z chorymi (personel medyczny, psycholog).

3. Jakość życia a funkcjonowanie pacjentów ze schizofrenią paranoidalną oraz pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu. Schizofrenia jest chorobą przewlekłą o stosunkowo wysokiej częstości nawrotów. Wyniki badań potwierdzają pozytywny wpływ pracy zdalnej z pacjentem na poprawę ich funkcjonowania, zarówno w obszarze paramentów poznawczych jak i klinicznych. Badania nad osobami uzależnionymi opisują, w jaki sposób terapia uzależnień może wspomagać odbudowywanie szeroko rozumianej jakości życia z podziałem na podstawowe obszary. Badania jakości życia pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu pokazują, że w trakcie terapii częścią programu jest konfrontacja pacjentów z konsekwencjami uzależnienia w ich życiu. Wnioski z tego cyklu badań mogą być aplikowane przez terapeutów i ośrodki w celu modyfikowania własnych programów terapii.

Obszar 3. Zagadnienia osobowościowe w twórczym podejściu do pracy i rodziny

1. Zagadnienia osobowościowe podejmowanie tak w projektach badawczych, weryfikacji różnych modeli czy w zastosowaniu ich przejawiają się w opracowaniu skutecznych rozwiązań dla ogółu społeczeństwa. Badania nad ustalaniem wpływu zmiennych autorskiego Modelu Osobowościowo-Aksjologicznego MOA pomagają minimalizować koszty nakładów wydatkowanych na efektywność i wykorzystywać wymiary osobowościowo-aksjologiczne dodatnio korelujące z sukcesami w zarządzaniu, i zwiększające poczucie jakości życia. Ponadto, efekty badań w obrębie profilów osobowości wybitnych aktorów polskich mają praktyczne odniesienie w poradnictwie (coachingu) i edukacji artystycznej osób wybitnie zdolnych.

2. Adopcja dziecka w Polsce jawi się jako zjawisko istotne zarówno w wymiarze demograficznym, jak i psychologicznym. Daje ona możliwość realizowania ról rodzicielskich przez pary niepłodne oraz pokazują wnioski dla praktyki adopcyjnej. Stanowią one istotną wartość dla opracowania programów pracy w z kandydatami na rodziców adopcyjnych. Są jednocześnie wykorzystywane w pracy z parami niepłodnymi w Centrum Diagnostyki Ginekologiczno-Położniczej w Opolu.

3. Bezinteresowność w biznesie dotyka kontrowersyjnej i pozornie paradoksalnej relacji pomiędzy  bezinteresownością a szeroko rozumianym biznesem. Obrazuje ona pierwotny konflikt pomiędzy zachowaniami zorientowanymi na siebie (egoistyczne, rywalizacyjne) a zorientowanymi na innych – bezinteresownymi (prospołecznymi) z perspektywy społecznych, organizacyjnych i indywidualnych korzyści. Tematyka znajduje praktyczne zastosowanie się w nurcie pozytywnej psychologii pracy.

4. Badania w zakresie synestezji wywarły wpływ na naukę i badania interdyscyplinarne w Polsce i na świecie, w takich dziedzinach, jak nauka o żywności i żywieniu, nauki komputerowe, wirtualna rzeczywistość, robotyka, elektromechanika, lingwistyka, literaturoznawstwo, muzykologia czy historia sztuki.

Instytut Nauk Prawnych

RELIGIA I PRAWO

Zespół Badawczy Prawa Wyznaniowego “Law & Religion” to unikatowy w skali kraju ośrodek badawczy specjalizujący się w relacjach Państwo – Kościół w postchrześcijańskim świecie. Badania zespołu obejmują m. in. restytucję mienia kościelnego, finanse kościołów i związków wyznaniowych, odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez duchownych i problematykę gwarancji sumienia i wyznania.

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zespół Badawczy Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego / UNESCO Chair on Cultural Property Law zrzesza prawników z kraju i zagranicy zajmujących się prawną ochroną dóbr kultury. Jest to obecnie jedyna prawnicza katedra UNESCO w Polsce i jedna z kilku zajmujących się tą problematyką na świecie.

W ramach swojej działalności zespół współpracuje m. in. z analogicznymi katedrami na Uniwersytecie w Genewie, University of Technology w Sydney oraz Renmin University w Pekinie.

Zespół centrum bierze udział w charakterze ekspertów w pracach nad międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi dóbr kultury. W ramach działalności Centrum wydawane jest międzynarodowe czasopismo Santander Art & Culture Law Review indeksowane w bazie SCOPUS.

NOWE TECHNOLOGIE

Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii to jeden z czołowych ośrodków zajmujących się prawnymi aspektami nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji, blockchain i smart city. Członkami zespołu są uczeni i praktycy mający bogate doświadczenie biznesowe i eksperckie, biorący udział w pracach nad nowymi regulacjami prawa nowych technologii w kraju i za granicą. Centrum współtworzy pierwszą w Polsce Wirtualną Katedrę Etyki i Prawa kierowaną obecnie przez dyrektor Centrum, prof. UO dr hab. Dariusza Szostka. Członkowie centrum uczestniczyli m. in. w pracach nad informatyzacją procedury cywilnej, strategią smart city oraz przepisami ustaw likwidujących skutki epidemii COVID-19.

CENTRUM BADAŃ PRAW PODSTAWOWYCH

Celem działalności Centrum jest zintensyfikowanie prowadzenia badań naukowych w ramach różnych gałęzi prawa nad statusem jednostki. Konstytucyjne i międzynarodowe gwarancje praw człowieka, oparte na jego przyrodzonej godności,  wymagają pogłębionej refleksji naukowej, przede wszystkim w zakresie urzeczywistnienia wolności i praw, tzn. ich realnego zabezpieczenia oraz możliwości poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne”. Potencjał naukowy Instytutu Nauk Prawnych oraz dotychczasowa współpraca jego pracowników z różnych Katedr z badaczami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą pozwalają przyjąć, że Centrum stanie się ważnym i liczącym się ośrodkiem badawczym.


Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością

Jednostka działa od 2006 roku w ramach Katedry Biosystematyki, zajmuje się inwentaryzowaniem i ochroną najcenniejszych areałów, zarówno Opolszczyzny jak i innych zakątków Polski i świata.

Stanowisko paleontologiczne Krasiejów 

Eksploatacja stanowiska na terenie kopalni iłów Górażdże S.A. rozpoczęła się w latach 90. W 2002 roku nadzór merytoryczny nad stanowiskiem przejęli pracownicy Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Wiek kości znajdowanych w Krasiejowie określany jest na około 225 mln lat. 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości powstał 1 października 2019 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Ekonomicznego UO. W ramach Instytutu funkcjonują dwie Katedry, tj. Katedra Logistyki i Marketingu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania. W Instytucie został utworzony również Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją. Profil naukowo-badawczy Instytutu determinują badania nad zarządzaniem organizacjami, logistyką i łańcuchami dostaw, zarządzania informacją.

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Marketingu koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej logistyki i marketingu (także w ich nietypowych zastosowaniach, m.in. logistyka i marketing miast oraz regionów), zarządzania procesami, logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości oraz determinant zarządzania przedsiębiorstwem, kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

Katedra Organizacji i Zarządzania (http://we.uni.opole.pl/katedra-organizacji-i-zarzadzania/)

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych w Katedrze Organizacji i Zarządzania koncentrują się wokół problematyki zmian zachodzących na obszarach wiejskich, problemów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich, jakości kapitału ludzkiego. Ponadto w sferze zainteresowań pracowników Katedry mieszczą się również zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej szpitali publicznych, zarządzaniem strategicznym, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, kulturą organizacyjną, a także zarządzaniem jakością oraz determinantami procesów innowacyjnych i odpowiedzialności społecznej w organizacjach.

Głównym obszarem zainteresowań badawczych pracowników Zespołu Badawczego w zakresie Zarządzania Informacją jest problematyka zarządzania jakością informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej oceny i doskonalenia. Zespół podejmuje także problemy z obszaru badań nad zarządzaniem informacją, które obejmują: optymalizację procesów i zasobów informacyjnych, rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych w ramach systemów informacyjnych, w szczególności zautomatyzowanych, politykę informacyjną w społeczeństwie i gospodarce.

Instytut Sztuk Wizualnych

Badania pracowników w obszarze sztuki obejmują wiele zjawisk z zakresu kultury współczesnej, wzajemnie się przenikających i oddziałujących na siebie. Koncentrują się one na realizacji projektów i prac studyjnych w zakresie praktyki artystycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, projektowanie graficzne, fotografia oraz multimedia).

Struktura powołanego w 2017 roku Wydziału Sztuki UO odpowiada charakterystyce badań prowadzonych w jednostce. Wokół Katedry Sztuk Pięknych grupują się badania oparte o klasyczny warsztat, uzupełnione przez teorię i historię sztuki. Dają one bazę teoretyczno-praktyczną, która umożliwia rozwój świadomości plastycznej i manualnej. Katedra Intermediów poszerza płaszczyznę poszukiwań o nowe media i działania interdyscyplinarne. Kluczowe zagadnienia podejmowane w pracowniach artystycznych to: przestrzeń malarska, świadomość stosowanych środków formalnych, rozwijanie możliwości interpretacyjnych, indywidualizacja warsztatowa, badanie poszczególnych technik, analiza formalna, refleksja nad istniejącymi oraz poszukiwanie nowych form obrazowania w kontekście ciągłego rozwoju mediów cyfrowych oraz postępującej digitalizacji mediasfery. Wyniki i efekty badań są upubliczniane na wystawach zagranicznych i krajowych o przekrojowym zasięgu oddziaływania na środowisko od lokalnego po międzynarodowe.

Obie katedry praktykują interdyscyplinarność działań i są otwarte na eksperymenty i poszukiwania w zakresie nauki i sztuki. Ta komplementarność uprawianych dyscyplin pozwala realizować cele wyznaczone naszej Jednostce. W naszych działaniach istotne jest koncentrowanie się na potrzebach indywidualnych – podmiotów gospodarczych, instytucji oraz jednostek samorządowych. Przekłada się to na konkretne wdrożenia spersonalizowanych produktów.

W naszych badaniach zawsze dążymy do rozwoju środowiska naukowo-artystycznego w regionie, tworzenia materialnej spuścizny kulturowej, wprowadzania innowacji oraz łączenia sztuki z innymi obszarami nauki i gospodarki. Celem jest też promowanie i włączanie środowisk lokalnych i ponadregionalnych w uczestnictwo w kulturze. A w szerszej perspektywie stwarzać dogodne warunki do rozwoju społeczności która twórczo i progresywnie przekształca zastaną rzeczywistość.


.