Oferta dla biznesu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Oferta dla biznesu

PODSTRONA W PRZEBUDOWIE

Akademickie Centrum Karier

Biuro Marketingu i Public Relations Uniwersytetu Opolskiego   
ul. Katowicka 87A, pok. 27, 45-061 Opole
Telefon: +48 77 452 70 54 (w 7054), Fax: +48 77 452 70 54
e-mail: kariera@uni.opole.pl
www.kariera.uni.opole.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Oferta dla biznesu obejmuje głównie rekrutację i szkolenie. ACK dysponuje dużą bazą kontaktów do studentów i absolwentów oraz chętnie oglądaną stroną internetową z ofertami. ACK współpracuje z każdym wydziałem uczelni. Może więc - odpowiadając na konkretną ofertę - wspólnie prowadzić rekrutację kandydatów.
Akademickie Centrum Karier oferuje możliwość wspólnego szkolenia oraz wspiera kontakty przedstawicieli firm z pracownikami naukowymi UO.
Organizujemy także Targi Pracy i Ogólnopolski Tydzień Kariery, w trakcie których pracodawcy mają możliwość prezentowania się na uczelni.
Przykładem może być współpraca, jaką prowadzi ACK z Capgemini, LKW Walter, Randstadt, Nutricia.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO

Telefon: +48 77 452 74 58

Instytuty Uniwersytetu Opolskiego: 

Instytut Biologii 

http://biologia.wpt.uni.opole.pl/

 • ekspertyzy i opinie przyrodnicze na potrzeby inwestycji, wycinki drzew, ocieplania budynków itp.
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego, karty realizacji przedsięwzięcia itp.),
 • oceny oddziaływania na środowisko (OOS) na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko, koniecznego przy większości inwestycji,
 • monitoring przyrodniczy, przed i poinwestycyjny,
 • mediacje przy konfliktach przyrodniczych podczas inwestycji i ich merytoryczna analiza,
 • szkolenia pracowników w zakresie prawa ochrony przyrody, rozpoznawania istotnych prawnie gatunków roślin i zwierząt (gatunki chronione, Natura 2000 itp.),
 • specjalistyczne szkolenia studentów jako potencjalnych pracowników firm, potrzebujących specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • identyfikacja szkodliwych (dla rolnictwa, leśnictwa) zagrożeń ze strony roślin i zwierząt,
 • identyfikacja roślin i zwierząt na podstawie śladów genetycznych

Instytut Chemii 
www.chemia.uni.opole.pl
Katedra Chemii Analitycznej

Zespół badawczy Katedry Chemii Analitycznej prowadzi szerokie badania w zakresie wszechstronnej analityki chemicznej,  wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych i badania ich właściwości biologicznych. Badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności substancji, a także specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn.

Aparatura:

 • aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (m.in. V arian, Schimadzu, Dionex) z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, FD, MS)
 • chromatografy gazowe sprzężone ze spektrometrem masowym (Hewlett-Packard, Thermo)
 • aparaty do elektroforezy kapilarnej (Beckman), liofilizatorem (FreeZone 2.5, Labconco)
 • spektrofotometru UV-VIS (Beckman)
 • spektrofotometry : JASCO 670 UV-Vis-NIR z kulą całkującą, Jasco 650 UV-Vis, UNICAM 310 UV-Vis; termostatowane uchwyty do kuwet; oprogramowanie do analizy widm, badań kinetycznych oraz ilościowej analizy chemicznej.
 • naświetlacz UV z optyką kwarcową do badań fotochemicznych, termostatowany uchwyt do kuwet, miernik promieniowania UV,
 • reaktory do syntez, ogrzewane elektrycznie, z elektroniczną kontrolą temperatury,
 • sublimatory szklane z ruchomą strefą chłodzenia, przystosowane do pracy pod zmniejszonym ciśnieniem, pompa próżniowa,
 • koncentrator próbek w atmosferze azotu RapidVap Vertex firmy Labconco Corporation,
 • automatyczny, niskociśnieniowy ekstraktor SPE do fazy stałej GILSON GX-271 ASPEC,
 • system do równoległego odparowywania próbek,
 • aparat Karla Fischera do oznaczania wody, Mettler DL 35.

Oferujemy badania w następującym zakresie :

 • opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy
 • oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych
 • oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych
 • oznaczanie składu olejków eterycznych
 • badanie składu i aktywności biologicznej ksenobiotyków i substancji naturalnych
 • wykonywanie wszelkich analiz chemicznych,
 • dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta,
 • opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe,
 • badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych,
 • badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca),
 • wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła,
 •  kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy,
 • kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,- dodatków do artykułów spożywczych itp.,
 • badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych.:
 • synteza kompleksów ftalocyjaniny dowolnego typu (z metalami i niemetalami, z podstawnikami aksjalnymi i peryferyjnymi), o właściwościach hydrofobowych lub rozpuszczalnych w wodzie,
 • synteza ftalocyjanin rozpuszczalnych w tłuszczach i w środowisku fosfolipidowym (np. w błonach komórkowych),
 • synteza ftalocyjanin o dużym stopniu czystości do celów specjalnych, np. do zastosowań medycznych (do badań klinicznych w terapiach fotodynamicznych), dla potrzeb elektroniki, mfotowoltaiki, katalizy oraz badań naukowych.

Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn:

Oferujemy różnego typu badania właściwości ftalocyjanin i porfiryn, głównie w oparciu o aparaturę i metody dostępne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. 

Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych:

 • badania aktywności katalitycznej fotokatalizatorów,
 • badania trwałości chemicznej katalizatorów oraz ich efektywności katalitycznej,
 • projektowanie i badanie hybrydowych fotokatalizatorów z matrycą TiOi w reakcjach oksydacyjnych (wg uzgodnień z klientem).

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Tematyka badań:

 1. Chemia i technologia poliolefin obejmująca syntezę i badanie właściwości katalitycznych metaloorganicznych układów w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin i związków cyklicznych; badania kinetyki i mechanizmu koordynacyjnej polimeryzacji takich monomerów; charakterystyka właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych otrzymanych polimerów.
 2. Synteza i badania kompleksów metali przejściowych z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach sprzęgania krzyżowego a także jako prekursorów metaloorganicznych katalizatorów do aktywowania małych cząsteczek, głównie alkenów i związków cyklicznych.
 3. Charakterystyka jednorodności składu i masy molowej (ko)polimerów olefin z wykorzystaniem preparatywnych i analitycznych metod frakcjonowania.
 4. Studia z zakresu nowoczesnych materiałów polimerowych obejmujące wytwarzanie i charakterystykę kompozytów na osnowie polimerowej z różnymi napełniaczami nieorganicznymi lub surowcami roślinnymi. 
 5. Badania nad ograniczeniem podatności na palenie materiałów polimerowych.  
 6. Charakterystyka struktury, składu, morfologii, właściwości fizykochemicznych, użytkowych i przetwórczych materiałów polimerowych, głównie otrzymanych na bazie poliolefin.
 7. Badania właściwości termicznych różnych materiałów, głównie polimerów, obejmujące określanie temperatury (topnienie, krystalizacja, przejścia polimorficzne, proces zeszklenia) i wartości energetycznych (entalpie) przemian fazowych, ocenę stabilności termicznej i termooksydacyjnej w warunkach dynamicznych (OIT – czas indukcji utlenienia, OOT - temperatura początku utleniania), czystości związków.
 8. Badania stabilizacji i degradacji materiałów, głównie materiałów polimerowych, w tym prace z zakresu ich termo- i fotooksydacyjnej degradacji oraz starzenia pod wpływem czynników atmosferycznych (starzenie atmosferyczne w warunkach naturalnych i w przyspieszonych testach laboratoryjnych także zgodnie z odpowiednimi normami).
 9. Synteza i badania kompleksów metali z różnymi ligandami organicznymi w reakcjach polimeryzacji cyklicznych estrów.

Katedra Farmacji i Chemii Ekologicznej

Zespół Katedry Farmacji i Chemii Ekologicznej, w oparciu o doświadczenie kadry i dostępną aparaturę, prowadzi badania w zakresie wyodrębniania, oczyszczania, identyfikacji oraz oceny bioaktywności substancji z naturalnych źródeł (rośliny, zwierzęta, grzyby, mikroorganizmy), dlatego w ofercie współpracy i/lub usług dla interesariuszy zewnętrznych proponuje:

 • ocenę jakości surowców i produktów spożywczych, kosmetycznych, farmaceutycznych pod kątem zanieczyszczeń pochodzących ze środowiska oraz powstałych podczas procesu produkcji i dystrybucji;
 • oznaczenia jakościowe i ilościowe substancji naturalnych (np. przeciwutleniacze, polifenole, olejki eteryczne, witaminy) w źródłach ich pochodzenia, jako aktywnych składników leków, kosmetyków, suplementów diety;
 • identyfikacja zafałszowań produktów spożywczych (np. miody, oliwa, wina itp.)
 • analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodów odmianowych;
 • testy aktywności substancji chemicznych wobec organizmów modelowych, linii komórek nowotworowych i mikroorganizmów;
 • ustalenie warunków wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego;
 • opracowanie biotransformacji użytecznych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym z uwzględnieniem zmiany skali procesu - od skali laboratoryjnej do skali minipilotażowej;
 • ustalenie wpływu zdefiniowanych czynników zewnętrznych na kiełkowanie, rozwój i wzrost roślin;
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych obejmujących zagadnienia: wykrywania zafałszowań żywności, innowacyjnego wytwarzania naturalnych kosmetyków, innowacyjnego zagospodarowania ziół.

Katedra Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego

Naukowcy Katedry Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego oferują badania w następującym zakresie:

A) Właściwości fizykochemiczne cieczy :

• oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie),

• rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji, w zakresie temperatur 20-100°C,

• pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji), 

• oczyszczanie białek metodami chromatografii średniociśnieniowej, 

• elektroforeza pionowa w żelu poliakryloamidowym SDS-PAGE.

C) Interpretacja pomiarów w spektroskopii FT-IR, Ramana i NMR

D) Modelowanie molekularne struktury, parametrów energetycznych i spektroskopowych (FT-IR, Ramana i NMR) molekuł o znaczeniu biologicznym oraz składników nowych materiałów, w tym nanorurek węglowych, fulerenów i grafenów.

Aparatura: 

1. Spektrofotometr UV-Vis Jasco V-730  (przystawka do pomiaru w zakresie temperatur 20 -100 - Peltier)

2. Spektrofotometr UV-Vis Jasco V-650  (przystawka do pomiaru w zakresie temperatur 20 -100 – termostat)

3. Spektrofotometr UV-Vis Carry 100 Conc (przystawka do pomiaru w zakresie temperatur 20 -100 – Peltier)

4. System do chromatografii średniociśnieniowej NGC Bio-Rad

5. Aparat do elektroforezy pionowej w żelu poliakryloamidowym SDS-PAGE – Bio-Rad

6. Wirówka laboratoryjna  z chłodzeniem Hettich UNIVERSAL 320 R

Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej

Tematyka badawcza pracowników Katedry obejmuje zagadnienia chemii podstawowej: badań strukturalnych oraz obliczeń kwantowo-mechanicznych. Synteza i krystalochemia metaloorganicznych związków koordynacyjnych; badań oddziaływania metali z ligandami heteroorganicznymi, wpływu typu heteroatomu (E =Si, P, S) na skuteczność π-oddziaływań; poszukiwanie substancji wykazujących aktywność biologiczną. Krystalografia niskotemperaturowa i wysokociśnieniowa, krystalizacja cieczy w wysokich ciśnieniach, inżynieria materiałowa, nowe materiały o właściwościach polarnych, przemiany fazowe, wiązania wodorowe. Studia mechanizmów przemian fazowych, wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej. Struktura i własności halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych.

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Tematyka badawcza katedry koncentruje się na następujących zagadnieniach:

- badania specyficzności substratowej oksydoreduktaz, projektowanie i synteza inhibitorów tych enzymów oraz ich zastosowania w praktyce, szczególnie w medycynie (aktywacja proleków, enzymatyczne testy diagnostyczne),

- synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych,

- badania reakcji  sprzęgania metaloorganicznego, w szczególności reakcji sprzęgania krzyżowego wobec żelazowych układów katalitycznych,

- syntezie peptydów, w szczególności zawierających nietypowe aminokwasy w tym dehydroaminokwasy oraz ich fosforowe analogi,

- syntezie ligandów katalizatorów metaloorganicznych, w szczególności ligandów heterocyklicznych.

Oferta dla biznesu

Konsultacje w sprawie stosowania i wykorzystania substancji organicznych. Co to za związek chemiczny, sposób bezpiecznego stosowania, przechowywania, utylizowania, przedstawienie jego właściwości chemicznych i fizycznych, możliwość stosowania zamienników, sposób identyfikacji, wyodrębnienia, oczyszczenia.

 

Wirówka półpreparatywna z chłodzeniem Eppendorf 5810R, 2006

Wirowanie próbek o objętości od kilkudziesiąt do kilkuset mililitrów, z szybkością do 14 000 rpm

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Mgr A. Rohn, Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO

Wirówka preparatywna z chłodzeniem Sorvall Evolution RC (Thermo Scientific), 2011

Wirowanie próbek o objętości od kilkuset mililitrów do 6 litrów, z szybkością do 26 000 rpm

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. M. Pawełczak, prof. UO

liofilizator Labconco FreeZone 2.5, 2005

Usuwanie rozpuszczalników (głównie wody) z próbek zamrożonych

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Dr B. Gąsowska-Bajger, dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO

Termocykler Eppendorf Personal, 2006

Aparat do prowadzenia reakcji PCR

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Dionex UltiMate 3000 z detektorem dwufalowym UV-Vis 190-800nm, 2011

Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie 190–800 nm

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek

Schładzacz zanurzeniowy Julabo FT902, 2011

Urządzenie do prowadzenia reakcji w niskich temperaturach (do -90°C)

Katedra Chemii Organicznej i Biochemii

Dr inż. B. Frąckowiak-Wojtasek

 

Wysokosprawny chromatograf cieczowy, Beckman HPLC, 1991

Rozdział chromatograficzny substancji wykazujących absorbancję w zakresie  190–600 nm

Zakład Chemii Organicznej

Dr Paweł Lenartowicz

Proponujemy konsultacje w zakresie planowania badań i interpretacji wyników, szkolenia i doradztwo oraz ekspertyzy w wymienionych obszarach, poparte wieloletnim doświadczeniem i licznymi pracami naukowo-badawczymi oraz:

 • badania według indywidualnych uzgodnień z klientem

 • szkolenia w zakresie syntezy związków organicznych oraz badań analitycznych i strukturalnych

 • wykłady i seminaria z zakresu chemii (w tym o charakterze popularnonaukowym).

Bliższe informacje o realizowanych badaniach wraz z charakterystyką oferty badawczej oraz danymi kontaktowymi można znaleźć pod adresem: www.chemia.uni.opole.pl

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych:

Katedra Teorii Ekonomii

 • analiza rynkowa (dowolnego rynku towarów i usług) w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
 • doradztwo ekonomiczno-finansowe w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej
 • doradztwo w opracowywaniu projektów i wniosków o wsparcie finansowe (w tym unijne)
 • analiza zachowań rynkowych podmiotów
 • doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
 • doradztwo w zakresie projektów energooszczędnych i niskoemisyjnych.
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością, uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej

Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych

 • ocena efektywności polskiego systemu emerytalnego.
 • badanie uwarunkowań oraz efektywności systemu emerytalnego w Polsce.
 • optymalizacja portfela funduszy inwestycyjnych.
 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce.
 • badania marketingowe.
 • optymalizacja decyzji logistycznych.
 • analiza i ocena funkcjonowania rynku.
 • prognozowanie oraz symulacja procesów społeczno-ekonomicznych.
 • zastosowanie Big Data w handlu, nauce, przemyśle, administracji.
 • prognozowanie oraz symulacja procesów społeczno-ekonomicznych.
 • teoria i zastosowania statystyki i ekonometrii w gospodarce.

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zakres badań pracowników Katedry Rynku pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej:

 • badania z obszaru polityki i ekonomii społecznej

Badania obejmują: Procesy demograficzne na Świecie, w Europie, w tym szczególnie z uwzględnieniem Polski i ich skutki społeczno- ekonomiczne w układach: kontynentalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną częścią badań są problemy związane z kształtowaniem polityki rodzinnej, finansowaniem polityki społecznej, z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy, funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz edukacji młodzieży w kontekście dostosowań szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. Są to zagadnienia, które są aktualne i wymagają pilności w poszukiwaniu rozwiązań. Wyniki i wnioski z prowadzonych badań przydatne są dla podmiotów ekonomii społecznej w kształtowaniu strategii rozwoju.

 • badania z obszaru polityki gospodarczej

Badania dotyczą między innymi wskazania ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych a przede wszystkim finansowych możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Wskazania i oceny funkcjonowania nowych form organizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak klastry. Prowadzone badania prowadzą do aktualizacji wiedzy oraz danych empirycznych pozwalających scharakteryzować sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz określić ich znaczenie i rolę na rynku pracy. W tym obszarze prowadzone są także badania dotyczące relacji kontraktowych polskich rolniczych organizacji producenckich (szczególnie kontraktów marketingowych i produkcyjnych). Efektem badań empirycznych oraz analiz teoretycznych jest wskazanie motywów nawiązywania relacji kontraktowych oraz czynników decydujących o wyborze określonej struktury organizacyjnej przez rolników.

Tematy badawcze:

 • opracowanie analizy rynku i badania rynku, z możliwością uwzględnienia w analizie wejścia na krajowy rynek z nowym produktem/usługą.
 • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • opracowanie Biznes planu, jako narzędzia pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć rozwojowych.

Katedra Finansów i Rachunkowości

Dostarczamy badania i analizy rynku oraz dedykowane rozwiązania z dziedziny doradztwa biznesowego.

Nasza oferta skierowana do szeroko rozumianego biznesu obejmuje: doradztwo finansowe, opracowywanie biznesplanów, opracowywanie studium wykonalności inwestycji, opracowywanie planów restrukturyzacyjnych, badanie sprawozdań finansowych.

Doradztwo finansowe:

Usługi doradztwa finansowego obejmują wsparcie firm w zarządzaniu płynnością, doborze źródeł finansowania oraz ich pozyskaniu. Oferujemy profesjonalne wsparcie między innymi poprzez:

 • analizę bilansu i określenie płynności aktywów,
 • dobór źródeł finansowania i określenie ich dostępności,
 • obliczenie poziomu płynności i określenie cyklu konwersji gotówki,
 • sporządzenie i analizę przepływów pieniężnych ze wskazaniem obszarów do poprawy
 • pomiar skuteczności zarządzania kapitałem obrotowym (zapasami, należnościami, zobowiązaniami), 

Opracowywanie biznesplanów:

W ramach sporządzania biznes planu prowadzimy następujące działania:

 • określenie wspólnie z Klientem celu i zakresu biznes planu
 • dokonanie prezentacji planowanego przedsięwzięcia gospodarczego
 • opracowanie harmonogramu przedsięwzięcia
 • sporządzenie analizy finansowej obejmującej rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów finansowych
 • sporządzenie analizy rynku
 • sporządzenie analizy wrażliwości
 • określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia (analiza SWOT).
Opracowywanie studium wykonalności inwestycji

W ramach sporządzania SWI prowadzimy następujące działania:

 • przedstawienie informacji o firmie,
 • przedstawienie działalności firmy,
 • opracowanie podstawowych informacji o projekcie (inwestycji),
 • sporządzenie charakterystyki branży i kierunków jej rozwoju,
 • przedstawienie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych realizacji przedsięwzięcia,
 • sporządzenie planu biznesowo - marketingowego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przedstawienie technologii,
 • sporządzenie planu operacyjnego projektu inwestycyjnego. Budżetu projektu,
 • sporządzenie projekcji finansowej (obrazującej finanse firmy),
 • sporządzenie analizy finansowej,
 • sporządzenie analizy ryzyk
Opracowywanie planów restrukturyzacyjnych

W ramach sporządzania planów restrukturyzacyjnych prowadzimy działania mające na celu opracowanie m.in. takich jego części jak:

 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne lata oparte na co najmniej trzech prognozach (pesymistycznej, umiarkowanej, optymistycznej);

Badanie sprawozdań finansowych
Kursy i szkolenia
 • inwentaryzacja w firmie
 • obsługa podatkowo-księgowa mikro, małej i średniej firmy 
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie
 • podstawy rachunkowości - kurs I stopnia
 • samodzielny księgowy - kurs II stopnia
 • główny księgowy - kurs II stopnia 

Instytut Fizyki http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl/

Katedra Fizyki Medycznej

 • Wykrywanie wolnych rodników w ciałach stałychi cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego jakrównież pyłów technologicznych z elektrowni, cementowni, ciepłowni. Wykrywanieskażenia gleby wolnymi rodnikami pochodzenia organicznego i nieorganicznego dot.wysypisk śmieci komunalnych i odpadów przemysłowych, monitoring składów materiałów technologicznych. Wykrywanie wolnych rodników w pyłach zawieszonych PM10 i PM2,5

Katedra Matematyki

 •  Oferujemy wsparcie w konstruowaniu modeli matematycznych procesów przemysłowych, biologicznych, chemicznych oraz medycznych. Katedra dysponuje kadrą mającą doświadczenie w zastosowaniu różnych narzędzi matematycznych. Służymy również pomocą w opracowaniu danych statystycznych.

Instytut Informatyki http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/

W Instytucie w roku 2011 powołano Laboratorium Nowoczesnych Technologii IT w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WO 2007-2013. Jednym z podstawowych kierunków badań laboratorium jest szeroko rozumiane modelowanie, a w tym modelowanie 2D i 3D. Modelowanie i prototypowanie trójwymiarowe możliwe jest dzięki skanerowi 3D (ZScanner® 700CX) oraz drukarce 3D (Zprinter® 450). W ramach usług świadczonych przez laboratorium można wymienić m. in.:

 • wsparcie w zakresie przetwarzania grafiki komputerowej,
 • wsparcie w zakresie modelowania 2D i 3D,
 • usługi prototypowania 3D (wydruki 3D).

W ramach Instytutu działa stanowisko laboratoryjne przeznaczone do badań związanych z wirtualizacją zasobów IT. W ramach ww. stanowiska laboratoryjnego zakupiono sprzęt komputerowo-sieciowy składający się m.in. z dwóch wieloprocesorowych serwerów, przełączników sieciowych, sprzętu pomiarowego oraz zestawu komputerów przenośnych. Stanowisko laboratoryjne służy do prowadzenia badań w zakresie technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Prace ukierunkowane są także na takie aspekty jak:

 • spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu,
 • możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń,
 • szybkie dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu,
 • szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych

Instytut Historii

Pracownicy Instytutu Historii prowadzą ekspertyzy historyczne , opracowania dziejów przedsiębiorstw i obiektów zabytkowych.

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

Specjalistyczne usługi w zakresie:
 • oznaczania mikrozanieczyszczeń organicznych i mineralnych w wodach i glebach;
 • pomiar stężeń Cd, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn w wybranych matrycach, np. woda, gleba, rośliny;
 • analizy izotopów gamma-promieniotwórczych w różnych matrycach środowiskowych;
 • oznaczania Rn-222;
 • badania jakości środowiska wewnętrznego budynków
 • badania efektywności pracy ogniw fotowoltaicznych (z wykorzystaniem badań termowizyjnych) oraz określenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej;
 • oceny efektywności energetycznej planowanych działań termomodernizacyjnych;
 • modelowania transportu pędu, ciepła i masy;
 • analizy mikrobiologicznej w różnych matrycach środowiskowych;
 • mykologii budowlanej
Świadczymy pełen wachlarz usług w zakresie:
 • Gospodarki odpadami:
1. badania właściwości chemicznych odpadów przemysłowych w celu wyboru metody unieszkodliwiania oraz określenia możliwości i kierunku wykorzystania ich w technologiach przemysłowych jako substytutu surowców naturalnych;
2. badania właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych w aspekcie możliwości składowania oraz zagospodarowania ich w podziemnych wyrobiskach górniczych;
3. badania chemiczne i biologiczne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w celu określenia możliwości ich gospodarczego wykorzystania;
4. badania chemiczne i biologiczne odpadów komunalnych i wyprodukowanych z nich kompostów;
5. określenie wpływu oddziaływania składowisk odpadów przemysłowych i wysypisk odpadów komunalnych na dynamikę przemian fizyko-chemicznych i biologicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego
 • Gospodarki wodno-ściekowej
1. badania właściwości fizykochemicznych wód i ścieków;
2. badania systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w miastach;
3. badań fizykochemicznych ścieków w kierunku ich rolniczego wykorzystania;
4. określenia wpływu czynników antropogenicznych na jakość wód powierzchniowych i podziemnych;
5. biologicznej oceny jakości wód powierzchniowych płynących
 • Hydrologii i gospodarki wodnej
1. opinie i ekspertyzy z zakresu hydrologii i gospodarowania wodą stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnych;
2. bilanse wodne zlewni cieków i zbiorników wodnych;
3. pomiary hydrometryczne na rzekach;
4. prace przy tworzeniu programów małej retencji dla jednostek samorządu terytorialnego;
5. analizy wystąpienia powodzi o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia;
6. prace polegające na wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią;
7. oceny stanu użytkowania zbiorników wodnych;
8. oceny zamulania zbiorników (podatności na zamulanie)
 • Gleboznawstwa, rekultywacji i ochrony gleb
1. rekultywacja i ochrona gleb;
2. przygotowanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania gruntów, w tym:
– dobór składu gatunkowego roślin;
– sprawdzenie udatności upraw i nasadzeń;
– zastosowanie rekultywacji bezglebowej;
3. kształtowanie terenów zieleni, określenia stanu zdrowotnego drzew;
4. badania właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleb;
5. badania systemu humusowego w zależności od czynników siedliskowych oraz antropogenicznych, przy zastosowaniu możliwie szerokiego warsztatu analitycznego;
6. proekologicznych technologii uprawy roślin (ograniczone dawki agrochemikaliów), w tym;
– dobór optymalnych zabiegów agrotechnicznych w zależności od zastosowanej uprawy;
– dobór środków ochrony roślin;
– optymalizacja nawożenia w zależności od rodzaju uprawy.

Dodatkowo oferujemy szkolenia w zakresie:
 • wytwarzania nawozów organicznych z odpadów komunalnych oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów;
 • wykorzystania biomasy chwastów inwazyjnych do wytwarzania energii cieplnej;
 • promieniotwórczości/ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • chorób buraka cukrowego/ćwikłowego;
 • audytu efektywności energetycznej

Instytut Językoznawstwa  


 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych
 • kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm lub konkretnych sprofilowanych grup zawodowych (jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. czeski)
 • kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz. francuski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. czeski)
 •  nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej
 • wysokospecjalistyczne tłumaczenia użytkowe (jęz. czeski, jęz. serbski)
 • weryfikacja znajomości języków obcych wśród pracowników firm, praktykantów, stażystów
 • kurs języka polskiego przygotowujący do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1
 • zorganizowanie i przeprowadzenie państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na podstawie uprawnień nadawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • coaching w organizacji – warsztaty
 • coaching grupowy – praca z celem zawodowym
 • skuteczna komunikacja w organizacji – warsztaty z Analizy Transakcyjnej

Instytut Nauk Medycznych 

http://im.wmnoz.uni.opole.pl/ 

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół KAiIT jest przygotowany do kompleksowej współpracy w zakresie:

1. Opracowywania koncepcji i projektowania struktury:

 • oddziałów i stanowisk intensywnej terapii,

 • stanowisk anestezjologicznych i sal pooperacyjnych bloku operacyjnego, stanowisk anestezjologicznych poza blokiem operacyjnym,

 • chirurgicznych oddziałów wzmożonego nadzoru.

2. Adaptacji infrastruktury szpitalnej w celu doraźnego przystosowania do działalności z zakresu intensywnej terapii.

Zakład Biologii i Genetyki

Oznaczanie długości telomerów metodą qPCR jako biomarkera starzenia się komórek, stresu oksydacyjnego, wielu chorób, ekspozycji na czynniki szkodliwe.

Klinika Chorób Wewnętrznych

 • prowadzenie badań klinicznych nad nowymi lekami i metodami leczenia z zakresu chorób wewnętrznych

 • prowadzenie szkoleń dla lekarzy i pracowników firm farmaceutycznych

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

 • Testowanie nowych aparatów do hemodializy i urządzeń do innych technik pozaustrojowego oczyszczania krwi

 • Sprawdzanie efektywności nowych filtrów dializacyjnych

 • Testowanie cewników naczyniowych do hemodializy

 • Badania nad nowymi lekami stymulującymi erytropoezę u chorych na przewlekłą        chorobę nerek

 • Badania nowych terapii w pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek

Zakład Kliniczny Diagnostyki Obrazowej

W Zakładzie Klinicznym Diagnostyki Obrazowej znajdują się dwie pracownie tomografii komputerowej wyposażone w 256-warstwowy aparat dwuenergetyczny oraz skaner 64-warstwowy, pracownia rezonansu magnetycznego z aparatem o polu 1,5 T, pracownia angiografii, 3 pracownie rentgenowskie, w tym wyposażona w aparat z torem wizyjnym, a także pracownie ultrasonograficzna i dopplerowska. Zakład wykonuje szeroki zakres diagnostyki TK i MR w tym badania angiograficzne, perfuzyjne, dyfuzyjne i spektroskopowe, pełen zakres konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich oraz badania dynamiczne, w tym przewodu pokarmowego i układu moczowego, badania USG i UDP w pełnym zakresie, a także badania DSA.
Badania wykonywane są przez profesjonalny zespół techników elektroradiologii i pielęgniarek, a uzyskane obrazy interpretują doświadczeni specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej.

Klinika Kardiologii

Projektowanie i prowadzenie badań przesiewowych dla wybranych grup społecznych lub pracowników. Projektowanie i prowadzenie projektów badawczych i badań klinicznych w zakresie oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zakład Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Publicznego (ZMRiZP)

Projektowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych dla pacjentów, lekarzy, podmiotów farmaceutycznych w zakresie zdrowia publicznego. Projektowanie i prowadzenie projektów badawczych w zakresie wybranych mierników zdrowia i choroby.

 

Instytut Nauk o Literaturze 
 • pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych
 • kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm lub konkretnych sprofilowanych grup zawodowych (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz.rosyjski, jęz. czeski)
 • kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski, jęz. czeski)
 • nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej
 • tłumaczenia, przekłady użytkowe (jęz. czeski, jęz. serbski)
 • weryfikacja znajomości języków obcych wśród pracowników firm, praktykantów, stażystów

Instytut Nauk o Polityce i Administracji 

Specjalizuje się w prowadzeniu badań i analiz na potrzeby jednostek administracji rządowej
i samorządowej, mediów lokalnych i regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, międzynarodowych agencji badawczych, organizacji międzynarodowych oraz trzeciego sektora. Zespół pracowników instytutu posiada doświadczenie w projektowaniu
i przeprowadzaniu badań przy użyciu następujących metod:
 sondaże w przestrzeni publicznej,

 • badania kwestionariuszowe przeprowadzane metodą CAWI,
 • teoria ugruntowana,
 • zogniskowane wywiady grupowe,
 • wywiady indywidualne,
 • analizy zawartości treści metodami Manifesto Project oraz analizy dyskursu.
Dysponujemy zapleczem badawczym w postaci sal seminaryjnych, projekcyjnych, wyposażonego studia telewizyjnego, oprogramowania do analizy i prezentacji danych statystycznych.   

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

http://we.uni.opole.pl/instytut-nauk-o-zarzadzaniu-i-jakosci/

Oferta w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych:

Katedra Organizacji i Zarządzania

 • organizacja i efektywność gospodarstw rolnych
 • doradztwo rolnicze
 • analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwoju organizacji i regionów
 • zarządzanie wiedzą w jednostkach opieki zdrowotnej
 • tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach
 • zarządzanie jakością w produkcji i usługach

Katedra Logistyki i Marketingu

 • wdrażanie koncepcji logistyki / orientacji logistycznej w przedsiębiorstwie
 • analiza i audyt funkcjonowania systemów logistycznych
 • badanie efektywności systemów i procesów logistycznych przedsiębiorstw i opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy ich funkcjonowania
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw
 • planowanie i realizacja projektów w przedsiębiorstwie 
 • wdrażanie koncepcji lean manufacturing w przedsiębiorstwie
 • wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie
 • planowanie i realizacja badań marketingowych
 • metody i narzędzia analizy sytuacji marketingowych przedsiębiorstwa
 • opracowywanie strategii marketingowych przedsiębiorstwa
 • formułowanie koncepcji instrumentarium marketingowego przedsiębiorstwa
 • wdrażanie koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • koncepcje i metody zarządzania logistyczno-marketingową obsługą klienta (ECR, CRM, SRM itp.)

Zespół Badawczy w zakresie Zarządzania Informacją:

 • metody i narzędzia oceny jakości informacji na stronach WWW
 • doskonalenie jakości informacji na stronach WWW
 • ocena wiarygodności witryn internetowych
 • zarządzanie informacją w podmiotach gospodarczych
 • zarządzanie jakością informacji w systemach WWW

Studenci:

 • możliwość pozyskania studentów na praktyki
 • możliwość modyfikowania zakresu zajęć studiów podyplomowych, a nawet dziennych pod potrzeby dużego inwestora.

Instytut Nauk o Zdrowiu

Fizjoterapia:

Platforma dynamograficzna AMTI AccuSway:  kompletny pomiar obiektywnych parametrów związanych z oceną wychwiań postawy i równowagi. Rejestracja zmian sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) w statyce oraz pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę (COP) i wszystkich jego pochodnych. Zintegrowane oprogramowanie pozwala na przechowywanie danych uzyskanych podczas oceny równowagi oraz możliwość eksportu uzyskanych danych do dalszej analizy statystycznej.

Bieżnia Zebris FDM-T:  obiektywna analiza chodu. Moduł dynamiczny oprogramowania umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże w trakcie chodu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu. Program umożliwia ocenę parametrów chodu takich jak: prędkość, długość i szerokość kroku, symetria kroku i inne. Zarejestrowany fragment badania może być dowolnie odtwarzany w późniejszym czasie, również w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. Oprogramowanie umożliwia analizę porównawczą do trzech wyników testów tego samego rodzaju. Uzyskane dane można przesyłać w formacie ASCII do dalszej obróbki statystycznej.

Aparat Mindray Z-5: diagnostyka funkcjonalna narządu ruchu przy pomocy kontroli motorycznej, a także wspomaganie jej za pomocą ultrasonografii (badanie, ocena i kontrola zmian w obrębie tkanek).

Urządzenie IndentoPRO Tissue Compliance Meter:  pomiar właściwości tkanek miękkich: sztywność, elastyczność, pomiar natężenia bólu (algometr).

Urządzenie Myotone: pomiar właściwości tkanek miękkich: tonus mięśniowy, sztywność, elastyczność, wiskoelastyczność.

Laser Speckle Contrast Analysis (LASCA): pomiar perfuzji naczyniowej w czasie rzeczywistym.

Scaner HRV : pomiar i analiza funkcji autonomicznego układu nerwowego.

Urządzenie KINEOD:  urządzenie do analizy w 3D postawy ciała, pleców, kręgosłupa i kończyn dolnych, mobilny system badania postawy ciała.

Elektomiograf powierzchniowy NORAXON:  pomiar aktywności bioelektrycznej tkanek miękkich.

Ponadto:

- biomechaniczna analiza chodu pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi (obsługa systemu do przeprowadzania kompleksowej i obiektywnej analizy sił reakcji podłoża na bieżni w warunkach statycznych i dynamicznych),

- biomechaniczna analiza postawy ciała oraz równowagi statycznej i dynamicznej u chorych z wybranymi jednostkami chorobowymi (obsługa nowoczesnej platformy tensometrycznej wraz z interpretacją wyników) ,

- diagnostyka przy użyciu elektromiografii ukierunkowana  w badaniu czynności bioelektrycznej nerwów obwodowych oraz mięśni szkieletowych,

- diagnostyka funkcjonalna wzorców ruchowych oraz planowanie ćwiczeń mających na celu korekcję istniejących zaburzeń,

- wykonywanie zabiegów z zakresu fizykalnych metod wysokoenergetycznych (fala uderzeniowa, laseroterapia HILT) w wybranych schorzeniach,

- opinie i ekspertyzy technologiczne dotyczące  sprzętu fizjoterapeutycznego,

- opracowania rekomendacji (przeglądy systematyczne, tzw. systematic reviews) dotyczących skuteczności danych metod diagnostycznych i leczniczych w świetle Evidence Based Medicine,

- doradztwo w zakresie metodologii prowadzenia projektów badawczych w naukach o zdrowiu (m. in. rejestracja badań klinicznych na platformach internetowych WHO, przygotowanie protokołu badawczego z kryteriami włączenia i wykluczenia, wniosek do komisji bioetycznej, analiza statystyczna, przygotowanie manuskryptów do czasopism z listy filadelfijskiej).

Dietetyka:

Tanita DC - 430 P MA - Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała

Parametry pomiarowe:

Masa ciałaIndeks Masy Ciała (BMI); Masa Tkanki Tłuszczowej (kg); Tkanka Tłuszczowa % (BF%); Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej; Całkowita Masa Mięśni (kg); Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%); Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg; Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg); Wiek Metaboliczny; PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR); Wskaźnik Budowy Ciała Physique rating

Kosmetologia:

Derma Unit SSC3- firma Courage + Khazaka electronic GMbH: pomiary  na powierzchni skóry:  pH,  nawilżenia, ilości sebum.

Visiopor PP 34- firma Courage + Khazaka electronic GMbH:  badania ilości porfiryn na powierzchni naskóra .

Visioscope PC 35- firma Courage + Khazaka electronic GMbH:  badania wielości porów skórnych  oraz złuszczania naskórka.

Chirurgia:

- opinie, ekspertyzy i szkolenia w zakresie chirurgii ręki i transplantacji kończyn górnych.

Instytut Nauk Pedagogicznych

Kadra Instytutu Nauk Pedagogicznych, w ramach współpracy ze środowiskiem, oferuje między innymi prowadzenie badań i analiz na potrzeby środowiska społecznego, współorganizację i wsparcie merytoryczne konferencji, szkoleń, warsztatów oraz różnorodnych form aktywizacji środowiska społecznego, w tym działań na rzecz jednostki, rodziny i różnych grup społecznych. Zespół pracowników, posiadając doświadczenie w działalności badawczej, aplikacyjnej oraz praktycznej realizacji przedsięwzięć proponuje między innymi:

1. Prowadzenie badań społecznych oferując szeroki asortyment metod i technik ich realizacji,
w tym na przykład:

- badania sondażowe/kwestionariuszowe/badania opinii publicznej: różne techniki (CAWI, PAPI, CAPI);

- wywiady - indywidualne (IDI) i grupowe (FGI);

- badania zaangażowane społecznie - badania w działaniu (action research), etnograficzne;

- badania ewaluacyjne (projektów, programów profilaktycznych, programów edukacyjno-terapeutycznych, szkoleń, interwencji społecznych itp.);

- badania konsumenckie (UX, wizerunek marki, badania potrzeb środowiska);

- badania organizacji (kultury organizacyjnej, relacji, konfliktów w organizacji itp.).

2. Ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie przedsiębiorców lub instytucji publicznych i niepublicznych.

3. Zasilanie kadry pedagogicznej i socjalnej - poprzez kształcenie studentów przygotowujące do pracy w zawodzie pracownika socjalnego, nauczyciela, opiekuna-wychowawcy, pedagoga, pedagoga specjalnego, w tym również poprzez organizację praktyk studenckich oraz upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz różnych grup społecznych.

4. Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla różnych grup społecznych (młodzieży i dorosłych, rodziców, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, asystentów), oraz szkół i instytucji edukacyjnych, pomocowych, organizacji i firm (w języku polskim lub angielskim) między innymi w zakresie:

- komunikacji międzykulturowej, komunikacji interpersonalnej;

- autoprezentacji i wystąpień publicznych;

- doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, opiekunów, wychowawców, pracowników socjalnych;

- podnoszenia poziomu kompetencji rodzicielskich i kultury pedagogicznej rodziców;

- przeciwdziałania różnorodnym przejawom zjawisk patologicznych (np. profilaktyki uzależnień, zapobiegania zjawiskom przemocowym itp.);

- aktywizacji lokalnych grup społecznych, organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży itp.

5. Współorganizację i realizację projektów społecznych, w tym:

- w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w prowadzeniu projektów w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego;

- w ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w realizacji przedsięwzięć na rzecz wspierania marginalizowanych grup społecznych (np. osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin).

6. Aktywny udział w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę.

Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej 

Prowadzimy badania społeczne oferując szeroki asortyment metod i technik realizacji:

- badania sondażowe/kwestionariuszowe/badania opinii publicznej: różne techniki (CAWI, PAPI, CAPI),

- wywiady – indywidualne (IDI) i grupowe (FGI), 

- badania zaangażowane społecznie - badania w działaniu (action research), etnograficzne. 

- badania ewaluacyjne (ewaluacji projektów, ewaluacja szkoleń, interwencji społecznych)

- badania konsumenckie (UX, wizerunek marki, badania potrzeb),

- badania organizacji (kultury organizacyjnej, relacji, konfliktów w organizacji, itp.)

Ponadto oferujemy: 

- szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji międzykulturowej dla szkół, organizacji i firm (w języku polskim lub angielskim),

- szkolenia w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych,

- ekspertyzy i inne opracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych, niepublicznych lub przedsiębiorców,

- współorganizację i realizację projektów społecznych,

- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w prowadzeniu projektów w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego,

- aktywny udział w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę


Instytut Nauk Prawnych

Rozwój kapitału intelektualnego urzędów i przedsiębiorstw

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie
 • przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie
 • prowadzenie studiów I i II stopnia dla studentów zatrudnionych w podmiotach z otoczenia zewnętrznego w oparciu o umowę z podmiotem zewnętrznym
 • szkolenia, studia podyplomowe i studia I i II stopnia mogą być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb podmiotu, dla którego pracowników są realizowane. Program takich studiów może uwzględniać przedmioty specjalnościowe i obieralne dobrane pod kątem konkretnych potrzeb zawodowych słuchaczy.

Wzmocnienie potencjału kadrowego otoczenia zewnętrznego

 • pomoc dla pracodawców w kontaktach z najlepszymi studentami i absolwentami wydziału stanowiącymi przyszłą kadrę urzędów i przedsiębiorstw w regionie.
 • udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin.
 • udział studentów i absolwentów wydziału w projektach realizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego.

Badania, konsulting, ekspertyzy

 • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji.
 • realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo – badawczych, badawczo – rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego.
 • prowadzenie prac dyplomowych we współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego, uwzględniających praktyczne potrzeby partnerów.

Kluczowe obszary współpracy

Wydział Prawa i Administracji UO dysponuje specjalistami ze wszystkich podstawowych dyscyplin prawniczych mogących służyć pomocą fachową podmiotom z otoczenia zewnętrznego. Wydział dysponuje specjalistami w następujących kluczowych obszarach: umowy w administracji, partnerstwa publiczno – prywatne, prawo finansowe, prawo własności intelektualnej i na dobrach kultury, nauki penalne, ochrona informacji niejawnych, prawo wyznaniowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo gospodarcze, upadłościowe i handlowe, postępowanie cywilne, prawo wspólnotowe i międzynarodowe.

Instytut Psychologii http://www.psychologia.uni.opole.pl/

Obszar 1. Jakość życia w kontekście globalizacji:

 •  diagnozowanie:
  - subiektywnego dobrostanu pracowników w organizacji
  - zadowolenia z pracy w organizacji
  - wypalenia zawodowego
  - poziomu stresu w pracy
  - sposobów radzenia sobie ze stresem w pracy
 • ekspertyzy w zakresie doświadczania przez pracowników procesów i efektów globalizacji 
 • pomiar zachowań szkodzących organizacji 
 • badania w zakresie poziomu motywacji i sprawności funkcji psychicznych pracowników
 • badanie przesiewowe poziomu inteligencji kierowców i operatorów maszyn

Obszar 2. Zdrowie psychiczne i fizyczne w perspektywie psychoprofilaktyki
 • doradztwo psychologiczne osobom chorym i ich rodzinom
 • sposoby interwencji kryzysowej w sytuacji choroby terminalnej
 • diagnostyka sposobów radzenia sobie ze stresem w chorobie
 • treningi interpersonalne w obszarze jakości życia
 • wsparcie psychologiczne osób z problemami zdrowia psychicznego
 • oddziaływania terapeutyczne krótkoterminowe w leczeniu uzależnień
 • doradztwo w zakresie tworzenia i zastosowania projektów psychoprofilaktycznych
 • szkolenia dla nauczycieli i wychowawców w obszarze trudności wychowawczych
 • diagnostyka zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz metody odziaływań terapeutycznych

Obszar 3. Zagadnienia osobowościowe w twórczym podejściu do pracy i rodziny

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego
 • szkolenia z zakresu coachingu dla firm i instytucji państwowych
 • badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
 • diagnostyka osobowości i inteligencji dzieci i młodzieży
 • poradnictwo (coaching) w edukacji osób wybitnie zdolnych
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców adopcyjnych
 • diagnostyka trudności rodzinnych i formy pomocy rodzinie
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HR)
 • diagnostyka zdolności synestezji i ich wykorzystywanie w działalności artystycznej

Instytut Sztuk Wizualnych 

http://sztuka.uni.opole.pl/

Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń i praktyki w wielu obszarach kreacji, proponujemy wszelkim zainteresowanym osobom i podmiotom współpracę oraz usługi najwyższej jakości. Naszą siłą jest pełen profesjonalizm projektów i rozwiązań, które powstają przy wykorzystaniu najnowszych technologii i metod komunikacji wizualnej. Zaplecze personalne stanowią doświadczeni praktycy, artyści i projektanci: adiunkci i profesorzy Wydziału Sztuki oraz pracujący pod ich kierunkiem studenci, przede wszystkim lat dyplomowych.

Kto może skorzystać z naszej oferty?:

 • podmioty gospodarcze lub organizacje chcące posiadać profesjonalnie zaprojektowaną identyfikację, spot lub materiały promocyjne;
 • przedsiębiorstwa zamierzające przy pomocy profesjonalnej infografiki lub animacji dotrzeć do swoich klientów lub potencjalnych kontrahentów;
 • samorządy lub lokalne stowarzyszenia zainteresowane stworzeniem efektownego, plenerowego mappingu jako oprawy wydarzenia, rocznicy, święta;
 • urzędy lub organizacje pragnące posiadać tablicę pamiątkową, popiersie lub okolicznościowy medal bądź statuetkę;
 • instytucje kultury poszukujące projektanta lub partnera, przy tworzeniu scenografii, plakatów, sesji fotograficznych;
 • placówki zdrowia i opieki, biblioteki, kawiarnie, które chcą posiadać oryginalny projekt wystroju wnętrz lub obiektów dekoracyjnych.
Oferujemy dwa modele współpracy:
Pierwszy jest realizacją autorskiego projektu w systemie dyplomowym, na poziomie licencjatu lub magisterium. Drugi jest rozwiązaniem grupowym (jako zadanie semestralne), gwarantującym kilkanaście niezależnych koncepcji, przygotowanych przez grupę naszych studentów. Zachęcamy do kontaktu lub osobistego odwiedzenia naszego Wydziału! Odpowiemy na wszelkie pytania, szczegółowo prezentując nasze możliwości i dokonania w interesującej dziedzinie, ustalając indywidualnie wszelkie szczegóły.

Projektowanie graficzne
 • projektowanie identyfikacji wizualnej
 • projektowanie logotypów z opracowaną księgą znaku
 • projektowanie materiałów promocyjnych: plakaty, foldery, katalogi, ulotki, zaproszenia itp.
 • projektowanie książek, albumów i czasopism
 • sitodruk na tkaninach (koszulki, torby itp)
 • niskonakładowy druk plakatów, plansz w technologii pigmentowej na różnych podłożach: papiery szlachetne (graficzne), fotograficzne, płótno, folia, kalka, karton
Fotografia
 • fotografia artystyczna
 • studyjne sesje tematyczne: portret, fotografia produktowa, fotografia kulinarna itp.
 • sesje plenerowe
 • fotografia dokumentacyjna wydarzeń
 • adiustacja materiałów zdjęciowych (wywoływanie plików RAW, korekcja tonalna i barwna)
 • skany fotografii archiwalnych: pozytywy/negatywy
 • profesjonalny druk cyfrowy w technologii pigmentowej na różnych podłożach: papiery szlachetne (graficzne), fotograficzne, płótno, folia, kalka, karton
 • wynajem profesjonalnego studia fotograficznego
Multimedia
 • mapping (pokazy we wnętrzu lub plenerze)
 • animowane filmy, infografiki, logotypy, czołówki
 • spoty wideo, montaż i postprodukcja
 • multimedialne scenografie, aranżacje przestrzeni, instalacje
 • projektowanie i realizacja oprawy multimedialnej, koncertów, wydarzeń

Rzeźba i ceramika

 • pomniki i rzeźby plenerowe, popiersia portretowe (gips, ceramika, drewno)
 • formy dekoracyjne do wnętrz i małej architektury (kamień, beton, metal, ceramika, drewno)
 • płaskorzeźby i statuetki, projekty medali i plakiet do odlewu w brązie (modele gipsowe)
 • formy spawane ze stali
 • profesjonalne doradztwo, dobór najlepszego materiału i formy artystycznej do określonej przestrzeni
Warsztaty artystyczne i projektowanie na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym w zakresie:
 • technik tradycyjnych: malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, ceramiki
 • projektowania graficznego
 • fotografii studyjnej
 • obsługi programów graficznych Adobe do składu tekstu, grafiki rastrowej i wektorowej (InDesign, Photoshop, Illustrator)
 • obsługa pakietu Adobe do montażu, postprodukcji wideo i animacji cyfrowej (Premiere, After Effect)
 • mappingu 3D i 2D
Realizacja prac artystycznych
 • malarskie (obrazy, polichromie, murale i wielkoformatowe kompozycje malarskie)
 • rysunkowe
 • graficzne
 • fotograficzne
 • rzeźbiarskie

 

.