Pracownicze Plany Kapitałowe UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pracownicze Plany Kapitałowe UO

aktualizacja: 31.01.2023

INFORMACJA O PPK

AUTOZAPIS 2023


Szanowni Państwo,

informujemy, że w 2023 roku nastąpi ponowny autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowy (dalej jako PPK).
Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) jest to wspierany przez państwo, dobrowolny program długoterminowego oszczędzania.

Oszczędności gromadzone w naszym PPK wpłacane są do Investor PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Osoba Zatrudniona, która zostanie objęta PPK nazywana jest Uczestnikiem. Na oszczędności w PPK, oprócz Uczestników, składają się Podmiot Zatrudniający - Uniwersytet Opolski oraz Państwo, zaś środki zgromadzone w Planie stanowią prywatną własność Uczestników i są zapisane na ich indywidualnych rachunkach PPK prowadzonych przez Fundusz.

Podmiot zatrudniający nalicza i przekazuje do Funduszu zarówno wpłaty finansowane przez siebie, jak i wpłaty finansowane przez Uczestników (obydwie wpłaty są naliczane procentowo od wynagrodzenia Uczestnika. Wpłata podstawowa Uczestnika wynosi 2% wynagrodzenia a wpłata podstawowa podmiotu zatrudniającego wynosi 1,5% wynagrodzenia). Dopłaty od państwa (wpłata powitalna: 250 zł oraz dopłaty roczne: 240 zł) przekazywane są na rachunki PPK Uczestników za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., w terminie i na warunkach określonych w ustawie o PPK.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne: Osoba Zatrudniona może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak również w każdej chwili może do oszczędzania powrócić.

Złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zachowuje swoją ważność do 28 lutego 2023 r. a w przypadku osób, które złożą deklarację o rezygnacji począwszy od 1 marca 2023 r. zachowuje ona ważność do 28 lutego 2027 r.

Ważne informacje:

 • Osoby Zatrudnione w wieku 18-54 lata (od dnia 18 urodzin do końca dnia poprzedzającego 55 urodziny) są obejmowane PPK automatycznie, pomiędzy 15 dniem zatrudnienia a 10 dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Jeśli taka Osoba Zatrudniona nie chce w PPK uczestniczyć – powinna złożyć pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 • Osoby zatrudnione w wieku 55-69 lat (od dnia 55 urodzin do końca dnia poprzedzającego 70 urodziny) są zapisywane do PPK jedynie na ich wniosek. Warunkiem jest posiadanie co najmniej 14-dniowego stażu zatrudnienia w Podmiocie Zatrudniającym.

 • Osoby Zatrudnione w wieku od 70 lat wzwyż (od dnia 70 urodzin) nie są uprawnione do przystąpienia do PPK.

 • Uczestnik PPK, poza finansowaną przez siebie obowiązkową wpłatą podstawową (2% wynagrodzenia), może zadeklarować dobrowolną wpłatę dodatkową w wysokości do 2% jego wynagrodzenia.

 • Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK, do wysokości nie niższej niż 0,5% jego wynagrodzenia. Nie ma to wpływu na wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez Podmiot Zatrudniający (1,5% wynagrodzenia).

 • Osoba Zatrudniona będąca Uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni od zawarcia na jej rzecz umowy o prowadzenie PPK - złożyć Podmiotowi Zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu innych umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy oraz numery tych umów (rachunków PPK). Po otrzymaniu powyższego oświadczenia, Podmiot Zatrudniający niezwłocznie poinformuje Uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych w innych PPK do PPK prowadzonego przez Podmiot Zatrudniający. Uczestnik PPK ma 7 dni od otrzymania powyższej Informacji na pisemne poinformowanie Podmiotu Zatrudniającego o ewentualnym braku zgody na dokonanie wypłaty transferowej. Złożenie sprzeciwu po tym terminie staje się bezskuteczne.

 • Jeśli Uczestnik PPK złoży Podmiotowi Zatrudniającemu informację o posiadanych rachunkach PPK po upływie 7 dni od zawarcia umowy o prowadzenie PPK – Podmiot ten nie podejmie żadnych działań związanych z realizacją wypłaty transferowej.

Informacje o konstrukcji Pracowniczych Planów Kapitałowych, zasadach oszczędzania oraz dysponowania zgromadzonymi tam środkami dostępne są w szczególności na stronie internetowej https://naszeppk.investors.pl/.

Zachęcamy do zapoznania się przygotowanymi materiałami.


Z poważaniem

Biuro Spraw Pracowniczych

Uniwersytetu Opolskiegoaktualizacja: 15.01.2021

INFORMACJA

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UO

W porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi w Uniwersytecie Opolskim, została wybrana instytucja finansowa, która będzie zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Uniwersytecie Opolskim – INVESTORS TFI S.A.

Do wyboru właśnie tej firmy doszło w wyniku przeanalizowania ofert sześciu instytucji finansowych. Kryteria wyboru były następujące:

· proponowane warunki zarządzania środkami finansowymi gromadzonymi w PPK,

· efektywności w zarządzaniu aktywami,

· posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami.

Umowę w imieniu Uniwersytetu Opolskiego podpisał Rektor Marek Masnyk i została ona zawarta na okres 4 lat.

Do pobrania:

Broszura-wdrożeniowa-PPK-Investors-01.12.2020.pdf

Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK mniej niż 2%.docx

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.pdf

Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK.docx

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika.docx

Onepager_wdrozenie_PPK_Investors_31.08.2020(1).pdf

Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK.docx

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób które złożyły deklarację rezygnacji.docx

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK od 55lat do 70 lat.docx
aktualizacja: 08.12.2020

INFORMACJA

w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w UO

Przynależność do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolna, tzn. każdy może samodzielnie zdecydować, czy chce być uczestnikiem programu i decyzja może być w każdej chwili zmieniona:

 1. Automatycznie do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych przystępują pracownicy w wieku od 18 - 55 lat; jeśli rezygnują z udziału w programie muszą złożyć deklarację o rezygnacji ( od 1 stycznia 2021r. ), a potem w każdym czasie.
 2. Pracownicy w wieku od 55 – 70 lat mogą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych wziąć udział tylko wtedy gdy złożą wniosek ( od 1 stycznia 2021r. )

W innym przypadku pracownik taki znajdzie się poza programem. Złożenie wniosku jest możliwe w każdym czasie do ukończenia 70 roku życia.

 1. Pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie mogą wejść do programu.
 2. Pracownicy wymienieni w pkt. 1 i pkt. 2 w każdym czasie mogą wejść do programu składając deklarację lub wniosek o przystąpieniu, jak również z niego wystąpić składając deklarację o rezygnacji.

Zasady finansowe:

 1. Pracodawca wpłaca na konto uczestnika 1,5% jego wynagrodzenia miesięcznie
 2. Uczestnik wpłaca na konto 2,0% swojego wynagrodzenia miesięcznie
 3. Pierwszy raz po upływie kwartału odprowadzania składki na PPK w ciągu 30 dni przysługuje premia powitalna w kwocie 250,00zł
 4. Z tytułu stałego uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik może otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240,00zł (zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie)
 5. Uczestnik może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową niż 2 % - może to być maksymalnie dodatkowo do 2 % wynagrodzenia
 6. Uczestnik może zadeklarować wpłatę niższa niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia ( tylko wtedy jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 –krotności minimalnego wynagrodzenia)

W celu zapoznania się ze szczegółami dot. PPK można skorzystać ze strony internetowej

www.mojeppk.pl.

W załączeniu wzory deklaracji i wniosku do pobrania i złożenia w Biurze Spraw Pracowniczych.aktualizacja: 01.12.2020

Zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jesteśmy zobligowani do ich wdrożenia w naszej firmie najpóźniej do dnia 26.03.2021 r.

Ze względu na skomplikowany i długotrwały proces wyboru zarządzającego oraz wdrożenia PPK, informujemy, że Zarząd oraz reprezentacja pracowników rozpoczęły prace z tym związane.

Aktualnie rozpoczynamy prace nad wyborem zarządzającego – zgodnie z Art. 7.3 Ustawy o PPK, przy wyborze instytucji zarządzającej PPK będziemy kierować się:

 • warunkami zarządzania
 • doświadczeniem w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi
 • efektywnością w zarządzaniu aktywami

Po zakończeniu procesu wyboru zarządzającego zostaną Państwo poinformowani dokładniej o procesie i szczegółowych kryteriach jego wyboru oraz rozpocznie się proces wdrażania PPK w naszej Uczelni.

Zgodnie z Ustawą o PPK obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników będą spoczywały na zarządzającym i zostaną przez niego wypełnione po podpisaniu umowy o zarządzanie, ale aby mogli się Państwo już teraz bliżej zapoznać z PPK, poniżej w załączonych materiałach przesyłam udostępnione przez Polski Fundusz Rozwoju na portalu MojePPK.pl (portal MojePPK.pl jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o PPK, prowadzonym na mocy Ustawy o PPK przez operatora - PFR Portal PPK sp. z o.o., spółkę zależną Polskiego Funduszu Rozwoju SA), informacje dotyczące programu PPK z perspektywy pracownika:

 • krótki dokument z podstawowymi informacjami (2 strony)
 • dłuższy dokument z dokładniejszymi informacjami i odpowiedziami na podstawowe pytania (28 stron)
 • link do symulatora PPK pozwalającego obliczyć pracownikowi składkę, wartość skumulowanego kapitału w momencie osiągnięcia 60-tego roku życia oraz wysokość świadczeń do wypłaty po osiągnięciu 60-tego roku życia wynikających z PPK (w zależności od indywidualnego wynagrodzenia i wysokości składki dodatkowej) www.mojeppk.pl/kalkulator.html

Do pobrania:


.