Współpraca z zagranicą

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Współpraca z zagranicą
Wśród zadań jakie realizuje Uniwersytet Opolski, kluczowe miejsce zajmuje prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz upowszechnianie i komercjalizacja ich wyników. Pracownicy, doktoranci a także studenci naszej uczelni zdobywają liczne granty i prowadzą projekty i programy badawcze - krajowe i międzynarodowe - w różnych dziedzinach, niejednokrotnie mające interdyscyplinarny charakter i stanowiące okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami z innych ośrodków naukowo - badawczych.

W Uniwersytecie prowadzone są badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno - fizyczno - chemicznych, przyrodniczych i technicznych.

Uniwersytet Opolski prowadzi współpracę z zagranicą w wielu dziedzinach w ramach zawartych umów i porozumień z krajami Europy, Azji i Ameryki. Realizowane są międzynarodowe programy badawcze oraz redagowane międzynarodowe czasopisma naukowe. Współpraca obejmuje problematykę naukowo - badawczą, a także staże i studia doktoranckie, stypendia naukowe, kursy językowe, wymianę studentów w ramach umów dwustronnych.

Od roku 1998 uczestniczymy w międzynarodowym Programie Unii Europejskiej Erasmus, w ramach którego realizujemy wymianę studentów i pracowników. Program ten umożliwia studentom odbycie części studiów lub praktyki za granicą, a także poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych doświadczeń oraz poznanie kultury innych krajów.
Rozwijająca się współpraca z zagranicą przyczynia się do umiędzynarodowienia Uczelni, poszerzenia oferty dydaktycznej, a także zwiększenia jej innowacyjnego charakteru.

Fot. Robert Lo
.