Współpraca z zagranicą

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Współpraca z zagranicą

     Wśród zadań, jakie realizuje Uniwersytet Opolski, kluczowe miejsce zajmuje prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie oraz upowszechnianie i komercjalizacja ich wyników. Pracownicy, doktoranci, a także studenci naszej uczelni zdobywają liczne granty i prowadzą projekty i programy badawcze - krajowe i międzynarodowe - w różnych dziedzinach, niejednokrotnie mające interdyscyplinarny charakter i stanowiące okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami z innych ośrodków naukowo - badawczych.

     W Uniwersytecie prowadzone są badania naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, teologicznych, prawnych, ekonomicznych, matematyczno - fizyczno - chemicznych, przyrodniczych i technicznych.

     Uczelnia współpracuje z zagranicznymi partnerami na podstawie porozumień i umów o współpracy, a także w ramach Programu Erasmus+. UO posiada partnerów niemal na całym świecie, choć niewątpliwie prym wiodą kraje Europy i Azji.

     Realizowane są międzynarodowe programy badawcze oraz redagowane międzynarodowe czasopisma naukowe. Współpraca obejmuje problematykę naukowo - badawczą, a także staże, stypendia naukowe, kursy językowe oraz wymianę studentów. Na podstawie umów o współpracy każdego roku przyjmujemy gości z wielu krajów, miedzy innymi tak odległych jak Kazachstan, Tajwan czy Chiny.

      Od roku 1998 jesteśmy częścią Programu Erasmus (następnie Erasmus+), którego głównym celem jest wspieranie działań instytucji na polu współpracy międzynarodowej. Działania służące wymianie pracowników i studentów, zarówno w celu prowadzenia zajęć i udziału w szkoleniu, jak również uczenia się i odbywania staży, to podstawowe formy realizacji założeń programu Erasmus+ na UO.

     Gwarancją udziału w Programie Erasmus+ jest posiadanie ECHE - Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. W roku 2021 Komisja Europejska nadała UO Kartę ECHE na lata 2021-2027. To daje nam możliwość realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków KE.

     Znane niemal wszystkim wymiany studenckie, staże oraz mobilności pracowników UO to nie jedyne zadania, jakie realizujemy w ramach Programu Erasmus+. W roku 2019 staliśmy się częścią Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility). Z sześcioma partnerami (Dijon, Mainz, Jyväskylä, Ryga, Walencja oraz Palermo) pracujemy nad stworzeniem wspólnego środowiska akademickiego i opracowaniem innowacyjnych form mobilności (zarówno dla studentów, jak i pracowników) oraz wspólnych programów studiów. Chcemy również wyjść poza wspólnotę akademicką i zaktywizować lokalną społeczność.

     Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach środków przyznanych przez Komisję Europejską są Partnerstwa Strategiczne. To międzynarodowe projekty, których celem jest wymiana doświadczeń, a następnie opracowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenie, szkolenia i młodzieży. W roku 2021 równolegle prowadzimy pięć takich projektów we współpracy z uczelniami w Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Włoszech, Turcji czy na Litwie.

      Wraz z wejściem nowej Karty ECHE na lata 2021-2027 czeka nas jeszcze głębsze zacieśnianie współpracy z zagranicznymi partnerami, więcej innowacyjnych rozwiązań, a tym samym nowe możliwości rozwoju dla studentów, pracowników i całej uczelni.

 Po więcej informacji zapraszamy na strony:  http://bniop.uni.opole.pl/kontakt/

oraz  http://hello.uni.opole.pl/

.