Rekrutacja zimowa na studia

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK Zima 2023/2024

I. Rekrutacja na kierunki:

II. Najważniejsze informacje:

1. Aby zostać studentem Uniwersytetu Opolskiego należy utworzyć indywidualne konto kandydata na stronie: rekrutacja.uni.opole.pl.

Wszystkie informacje związane z procesem rekrutacji będą umieszczane wyłącznie na jego koncie indywidualnym w IRK.

Każda osoba rejestrująca się do systemu rekrutacyjnego musi zapoznać się z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA STUDIA W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uniwersytet Opolski w związku z rekrutacją na studia (zgodne
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”).

Kandydat może sprawdzić wyrażone zgody na swoim koncie w formularzu Moje konto w zakładce Zgody.

2. Po założeniu konta w systemie IRK, kandydat powinien uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym jest zainteresowany.

Bezpośrednio po zapisaniu się na kierunek powinien również wnieść opłatę na wskazane konto uczelni.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji w poprzednich latach, nie muszą ponownie tworzyć konta rekrutacyjnego. Muszą je natomiast założyć te osoby, które wcześniej nie przystępowały do rekrutacji lub nie zaznaczyły opcji o nazwie: "Chcę zachować swoje konto w systemie na poczet przyszłych rekrutacji."

3. Kandydaci, którzy biorą udział w bieżącej rekrutacji (rekrutacja na II stopień) i jeszcze nie znają numeru dyplomu ani oceny z egzaminu (ponieważ są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej) proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru dyplomu „-1”, 
a w zakładce Edytuj wyników egzaminów należy tylko zaznaczyć, że egzamin był zdawany.

Po obronie pracy licencjackiej/inżynierskiej należy uzupełnić wszystkie informacje związane z uzyskanym dyplomem uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia.

III. Terminy rekrutacji.

1. Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 18 grudnia 2023 roku.

2. Dokumenty można składać od 13 lutego 2024 roku.

3. Koniec rekrutacji w ramach pierwszego terminu przewidziany jest na 27 lutego 2024 roku.

4. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 27 lutego 2024 r., godz. 15.00. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

5. Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na studia II stopnia mogą być przyjmowani w ramach drugiej tury, która będzie trwała do 07 marca 2024 roku (termin ostateczny).

W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej
(85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i zostaje wpisany na listę przyjętych.

IV. Opłaty

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Rejestracja na ten sam kierunek w formie stacjonarnej i niestacjonarnej wymaga wniesienia tylko jednej opłaty.

1. Kandydatom, po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów, zostanie wygenerowany indywidualny numer konta do wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Pełny numer rachunku będzie widoczny w formularzu Moje konto w zakładce Płatności.

Przed dokonaniem wpłaty proszę sprawdzić, czy numer konta został poprawnie wpisany!

W tytule przelewu należy tylko wpisać: Opłata rekrutacyjna.

2. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  • nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

  • pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

  • nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek lub wniesienie opłaty po terminie. Wypisanie z kierunku musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Jozef.Hurek@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2024 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta dostępny w zakładce „Płatności FK” systemu USOSWeb.

V. Pomoc, kontakt.

Dane kontaktowe poszczególnych komisji udostępnione są w opisach kierunków na stronie rekrutacja.uni.opole.pl.

Ewentualne pytania związane z rejestracją na dany kierunek studiów należy zgłaszać po przez indywidualne konto kandydata klikając w formularzu Moje konto w zakładkę Pomoc lub na adres: rekrutacja@uni.opole.pl.

VI. Harmonogram rekrutacji zimowej 2023/2024

.