Fundusze strukturalne na Uniwersytecie Opolskim

W ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Opolski realizuje/realizował następujące projekty:

W ramach komponentu krajowego:

 • Z dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych; POKL 4.1.1
  www.math.uni.opole.pl/zdps/
  Instytut Matematyki i Informatyki

 • Wzmocnienie potencjału dydaktycznego kierunków przyrodniczych i technicznych na Uniwersytecie Opolskim w zakresie ochrony i gospodarowania środowiskiem; POKL 4.1.1
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż; POKL 4.1.2
  www.math.uni.opole.pl
  Instytut Matematyki i Informatyki

 • Nauczyciel w przedsiębiorstwie; POKL 3.4.3
  www.nwp.uni.opole.pl
  Wydział Ekonomii/Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu!; POKL 3.5
  Instytut Fizyki

 • Poprawa atrakcyjności studiowania na kierunku chemia w Uniwersytecie Opolskim; POKL 4.1.2
  Wydział Chemii

 • Innowacje w kształceniu zawodowym nauczycieli; POKL 3.4.3
  www.kip-projekt.uni.opole.pl/
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej


W ramach komponentu regionalnego:

 • Uniwersytecki program Stypendialny 2008-2010 szansą dla młodych naukowców; POKL 8.2.1
  www.ups.uni.opole.pl
  Wydział Chemii

 • Dobry staż; POKL 8.2.1
  www.inkubator.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy; POKL 6.1.1
  www.dajszanse.uni.opole.pl
  Wydział Ekonomii/Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Mały przedszkolak – wielki człowiek; POKL 9.1.1
  Instytut Studiów Edukacyjnych

 • Pomagamy przedsiębiorczym; POKL 6.2
  Wydział Ekonomii

 • Lokalna Akademia CISCO, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych; POKL 8.1.1 
  www.cisco.math.uni.opole.pl
  Instytut Matematyki i Informatyki/Administracja UO

 • Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych na kierunku Praca socjalna dla 60 osób; POKL 1.2
  Instytut Nauk Pedagogicznych

 • Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie; POKL 7.2.1
  www.inkubator.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011; POKL 8.2.1
  www.ups2.uni.opole.pl
  Wydział Chemii

 • Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012; POKL 8.2.1
  www.ups3.uni.opole.pl
  Wydział Chemii

 • Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu 1.45 „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki na następujących kierunkach dla 210 osób: 
  1) Zarządzanie zasobami ludzkimi; 
  2) Administracja i zarządzanie; 
  3) Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej; 4) Pozyskiwanie i zarządzanie projektami Unii Europejskiej; POKL 1.45
  Instytut Nauk Pedagogicznych

 • Masz szansę; POKL 9.1.2
  www.math.uni.opole.pl/masz-szanse/
  Instytut Matematyki i Informatyki

 • Od nauki do biznesu. Projekt wsparcia spin off; POKL 8.2.1
  www.spinoff.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie; POKL 8.2.1
  www.biznes.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Biznes na start w przyszłość; POKL 6.2
  www.przedsiebiorczosc.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych; POKL 8.1.1
  www.cisco.math.uni.opole.pl
  Instytut Matematyki i Informatyki

 • Nauka i wiedza – klucz do sukcesu w biznesie; POKL 8.2.1
  www.nauka-wiedza.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy; POKL 6.1.1
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • Udany start z UNI2; POKL 6.1.1
  www.udanystart.inkubator.uni.opole.pl
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego; RPO WO 5.1.1
  Wydział Chemii

 • Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego; RPO WO 5.1.1
  Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • Budowa Studenckiego Centrum Kultury SCK na terenie Uniwersytetu Opolskiego; RPO WO 5.3
  Uniwersytet Opolski

 • Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, etap II- wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych; RPO WO 5.1.1
  Wydział Chemii

 • Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów; RPO WO 2.2
  www.e-learning.uni.opole.pl
  Centrum Informatyczne

 • Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT; RPO WO 1.3.1
  Instytut Matematyki i Informatyki

 • Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy; RPO WO 1.3.1
  Wydział Chemii


W ramach Programu Operacyjnego INNOWACYJNA GOSPODARKA na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych; PO IG 1.3.1
  Wydział Chemii

 • Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów; PO IG 1.3.1
  Wydział Chemii

 • Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie; PO IG 1.1.2
  Wydział Chemii

 • Platforma Obsługi nauki PLATON – etap I: Kontener usług wspólnych; PO IG 2.3
  www.platon.pionier.net.pl/online/
  Centrum Informatyczne

 • Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMANPO IG 2.3
  www.newman.pionier.net.pl/online/
  Centrum Informatyczne 

 • Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne; 1.1.2
  Wydział Chemii


W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego; ZPORR 2.6
  Wydział Chemii

 • Uniwersytet dla biznesu; ZPORR 2.6
  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
.