Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021-2027

Uniwersytet Opolski jest wiodącą uczelnią w Opolu i regionie. Jak każda organizacja, również Uniwersytet Opolski funkcjonuje w zmiennym i wymagającym otoczeniu. Odpowiedzią na wyzwania współczesności jest opracowanie i sukcesywne wdrażanie nowego modelu zarządzania uczelnią.

Podstawę budowy nowego modelu zarządzania w Uniwersytecie Opolskim stanowi strategia rozwoju. Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego obejmuje lata 2021-2027. Okres ten jest zgodny z planowanym przedziałem czasowym dla wdrożenia nowego programu badawczego Horyzont Europa (Horizon Europe), przewidzianego na lata 2021-2027. Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego z jednej strony opiera się na kompleksowej diagnozie strategicznej, związanej z polityką rozwoju uczelni, a z drugiej strony obejmuje najważniejsze (strategiczne) cele Uniwersytetu Opolskiego oraz sposoby ich realizacji.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego stanowi rdzeń planu strategicznego uczelni na lata 2021-2027, na który ponadto składają się: (1) Strategie rozwoju wydziałów, (2) Strategie rozwoju instytutów oraz (3) Administracyjne wsparcie strategii rozwoju uczelni, wydziałów i instytutów.

W strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021-2027 ważne miejsce zajmują również cele i zamierzenia strategiczne związane ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu Opolskiego, a także z funkcjonowaniem Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Kluczowymi przedsięwzięciami w realizacji strategii rozwoju uczelni są projekty strategiczne. Przykładami najważniejszych inicjatyw strategicznych realizowanych w Uniwersytecie Opolskim, będących ważną składową strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2021-2027, są trzy projekty strategiczne: (1) Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, (2) Międzynarodowy Sojusz Uniwersytetów Europejskich „FORTHEM” oraz (3) Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie.

Strategia rozwoju Uniwersytetu Opolskiego (pobierz)

.